☆☆ שמות הצדיקים ☆☆
לזכות עם ישראל
3.9 Varies with device
☆☆ שמות הצדיקים ☆☆
הקדמה לספר:
לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות הארץ, אל תקרי שמות אלא שמות (כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה ברכות ז':) אלו שמות הצדיקים אשר שמו יתברך משתף בשמם, ראה זה חדש אשר לא היה לעולמים, כרך קטן, גדול ונורא, זה ספר זכרון ליראי ה' ולחושבי שמו. כי זכר כל הצדיקים לפניכם יבוא, בספר הזה ודע וראה כי שמות כל הצדיקים המזכרים בכל ספרי תנ"ך ובפרט הנזכרים בדברי הימים ובעזרא נחמיה, כולם נפרטים כאן.

וביותר תראה נפלאות מעשי הספר הזה, בענין שמות התנאים והאמוראים, שנזכרים כאן כל שמותם הקדושים המזכרים בכל הש"ס בתלמוד בבלי וירושלמי ספרי וספרא ותוספתא ומכלתא ובכל ספרי המדרשים ואבות דרבי נתן ופרקי דרבי אליעזר ותנא דבי אליהו ובזוהר הקדוש ותקונים, דרשו מעל ספרי ה' ותראו כי לכולם בשם יקרא אחד מהם לא נעדר, גם כל שמות רבנן סבוראי וגאונים ושמות הרבה צדיקים שהיו אחריהם עד הדור הזה, כולם נקבצו בספר הזה, ספרן של צדיקים.

ומעלת כתיבת שמות צדיקים והזכרתם מבואר קצת בספר המדות, כמובא שם באות צדיק (בסימן י"ט) והזה לשונו: מי שהקדוש ברוך הוא חשוב בעיניו יכתוב בספר כל שמות הצדיקים והתנאים והיראים לזכרון, ועין שם נפלאות איך ענין זה מרמז בפסוק: ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו, עין שם, ובאות צדיק השני (מה א"ב החדש – ספר המידות , בסימן כ')

וזה לשונו: על ידי הזכרת שמות צדיקים יכולים להביא שנוי במעשה בראשית, כלומר לשנות הטבע וכו' עין שם. הן המה הדברים אשר העירוני לזה לטרוח היגיעה גדולה לאסוף ולקבץ בכרך אחד כל שמות הצדיקים האלו.

ויותר מזה יכול להבין כל אחד בעצמו גודל מעלת הזכרת שמות הצדיקים הנוראים האלו, אשר כל קיום העולם וכל סימכותינו ותקותנו הוא רק עליהם לבד, וכל התגלות אלקותו והתגלות תורתו הקדושה נמשך לעולם על ידם, כי הם חיינו וארך ימינו ובתורתם אשר מסור לנו נהגה יומם ולילה, מי יתן שנזכה להמשיך עלינו אור קדשתם שנזכה לילך בעקבותם, ובזכות הזכרת שמותם יפתח עלינו אור דעת ללמוד וללמד לשמור את כל דברי תורתם, ובזכותם יבנה ציון וירושלים וישובו כהנים לעבודתם, במהרה בימינו אמן.

שמות הצדיקים, הכולל שמות הצדיקים הידועים שהיו מאדם הראשון עד הנה. אבות העולם ונביאים ראשונים ואחרונים וכל התנאים ואמוראים. ורבנן סבוראי וגאונים. ושאר צדיקים שהיו אחריהם עד הדור הזה. זכותם יגן עלינו, שתעלנו בשמחה לארצינו, במהרה בימינו, אמן כן יהי' רצון.

הגדרות והבהרות:

1. הגדל/הקטן תצוגה - אפשר לשנות גודל תצוגה ע"י לחצני הווליום או התפריט של המכשיר.
2. מצב מסך - אפשרויות לקביעת סיבוב המסך.
3. הסר ניקוד - הוספנו זאת לתקן טקסט מהופך במכשירים שלא תומכים בניקוד.
4. ישר לימין - הוספנו זאת לתקן טקסט מיושר לשמאל במכשירים מסוימים.
5. מצב לילה - טקסט לבן על גבי רקע שחור, למניעת סנוור וחיסכון בסוללה.

אם יש תקלות בבקשה לשלוח לי מייל אני בע"ה אנסה לתקנם.

☆☆☆☆☆
אנא סמנו חמש כוכבים.
☆☆☆☆☆
OKGApps

☆☆ ☆☆ righteous Names
Introduction to the book:
Go predicted Mifalot Thursday that there names the country, do not read the names, but the names (as demanded by our rabbis of blessed memory greetings G :) are the names of the righteous who called blessed share the name, see this new which was not forever, small volume, great and awesome, it memorial book fearing God and thinks his name. He remembered all the righteous before you come, in this book and know and see that the names of all saints memos all Bibles and particularly referred Chronicles and Ezra, Nehemiah, all dissolving into here.

And most see the wonders of acts of this book, the matter of names of conditions and Amoraim mentioned here all deaths Saints memos all the Talmud Talmud Bavli and Yerushalmi books and Safra and Toseftah and Mclta and all books of Midrash and Avot de-Rabbi Natan and Pirkei D'Rabbi Eliezer taught in the school Eliyahu Zohar and corrections demanded over books Thursday and see all as read that one of them is absent, even rabbis Savorai names and the names of many geniuses and saints who were followed until this generation, everyone gathered in this book, librarian of the righteous.

And the virtue of writing the names of saints You mentioned explained in a little book of traits, as set name with righteous (Article Tes) and this goes: Who is the Almighty is important to him to write the book all the names of the righteous and conditions and fearful memory, and the eye where wonders how this matter implies verse and write a book of memory before him fearing God and thinks his name, an eye there, and with the other righteous (what the new AB - book sizes, marked as')

It goes by the names of the saints can bring a controversial act of creation, that is, to change the nature etc. eye there. Hema are other things that bother Municipal great weariness to collect and gather in one volume all the names of these saints.

And more can understand each own size virtue of the names of the saints of Awe, which has no existence of the world and all Simcotino and our hope is only them alone, and all the revelation Alkoto and revelation sacred teachings attracted the world about them, that they lived and took our time and doctrine which saw us used day and night Who will give us the light we will keep you dedicated to them and photo lilac we will, and thanks to the mention of the deaths will open us the light of wisdom to learn and teach to keep all the words of the Torah, and the right to build Zion and Jerusalem and the return of priests to their work, speedily artist.

Saints names, including names of famous saints who from Adam until now. World fathers and prophets first and last and all terms and Amora. And Rabbis Savorai and geniuses. And the other saints who were followed up this generation. Right to protect us, our country will increase in happiness, speedily in our days, Amen, Let 'satisfaction.

Definitions and Interpretations:

1. Zoom In / Zoom - You can change the zoom level by volume buttons or menu of the device.
2. Screen Mode - options for screen rotation.
3. Remove Score - We have added this fix inverted text scores devices that do not support.
4. straight right - We added this text is left-aligned fix certain devices.
5. Night mode - white text on a black background to prevent glare and battery saver.

If you have problems, please send me an email I hopefully will try to correct them.
 
☆☆☆☆☆
Please take five stars.
☆☆☆☆☆
OKGApps

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.0 and up

...more ...less