Modlitebnik
Pa3k
1.15 Varies with device
Modlitebník je aplikácia, v ktorej je o niečo viac modlitieb ako v klasickej modlitebnej knižke. Obsahuje niektoré modlitby z Jednotného katolíckeho spevníka (JKS) a ešte niečo navyše.

OBSAHUJE:
- základné modlitby (Otče náš, Anjel Pána, Osobná modlitba, ... )
- gréckokatolícke modlitby (akatisty, moleben, )
- litánie (Loretánske, k Božskému Srdcu Ježišovmu, ... )
- ružence (bolestný, radostný, slávnostný, ruženec svetla, Božieho milosrdenstva, ... )
- spytovanie svedomia (spovedné zrkadlá)
- požehnania (osôb, budov, ...)
- krížové cesty
- základné pravdy kresťanskej viery (Desatoro, Hlavné prikázanie, ... )


Táto aplikácia vznikla na základe vlastnej potreby. Verím, že vám padne na úžitok :)

Prípadné návrhy a námety (texty) rád uvítam mailom.

In prayer is an application, which is slightly more than the classic prayer prayerbook. It contains some of the prayers of the Unified Catholic hymnal (JKS) and then some.

INCLUDES:
- Basic Prayer (Our Father Angelus, personal prayer ...)
- Greek Orthodox prayer (akatisty, Moleben,)
- Litany (Loretánske, the Sacred Heart of Jesus, ...)
- Rosary (painful, joyous, festive, light Rosary, Divine Mercy, ...)
- Examination of conscience (confessional mirrors)
- Blessings (of persons, buildings, ...)
- Calvary
- Basic truths of the Christian faith (the Ten Commandments main commandment ...)


This application was created for its own needs. I hope that you will fall for the benefit :)

Possible proposals and suggestions (lyrics) like to welcome mail.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.0 and up

...more ...less