สถานการณ์ข้าวโลก
Rice Department
1.0 Varies with device
ระบบที่รวบรวมข้อมูลรายงานการผลิตและการตลาดข้าวโลก เช่น สถานการณ์การผลิตข้าว การบริโภคและใช้ประโยชน์จากข้าวของโลก สต็อกข้าว สถานการณ์การค้าข้าว บัญชีสมดุลข้าว ราคาข้าวสารในตลาดโลก รวมถึงสถานการณ์ข้าวของไทย

The system gathers data reports on manufacturing and marketing of rice, as rice production situation. World rice consumption and utilization of rice grain trade situation. White balance account The price of rice in the world market The situation belongings Thailand

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less