คู่มือประชาชน
Electronic Government Agency, Thailand
1.0 Varies with device
แอปพลิเคชันนี้ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ โดยประชาชนสามารถ
- ค้นหาคู่มือประชาชนสำหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการ
- ดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น
- บันทึกคู่มือประชาชนไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลัง
- ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นงานส่วนหนึ่งในการสนับสนุน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

The application of this information. To facilitate the public to contact the governor. The public can
- Guide for people who want to contact the governor.
- Get detailed guide for the public authority in each service channels such as the time required to charge a form to fill out forms. Channel complaints, etc.
- Save your people on the machine to be retrieved later.
- Contact for more information

The apps are prepared by the Office of the Public Sector Development Commission (PDC) with the Office of Electronic Government. (ITD), Ministry of Information and Communication. It is an integral part of the support. The. The. The. Facilitate the approval of the government since 2558.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less