Sách Kinh Công Giáo
ThuMo
3.1.3 Varies with device
** CẢNH GIÁC GIẢ MẠO.
Nếu bạn đọc được những dòng này trên một trang web nào đó không phải play.google.com thì hãy cảnh giác. Hiện tại, có rất nhiều trang web cài mã độc vào các app có sẵn và phát tán. Để phòng tránh rủi ro, xin mọi người tải và sử dụng app này trên play.google.com vì hiện tại ThủMo không phát hành trên bất kỳ một trang web nào khác. Xin mọi người cảnh giác**

Ứng dụng tra cứu kinh với các phân mục, tiên lợi khi bạn không thể mang theo sách kinh, được thiết kế chủ yếu cho mục đích tra cứu, tham khảo.

Ghi chú:
Mong mọi người không sử dụng trong các Thánh Lễ, hay khi đang đọc kinh hội đoàn vì điều này có thể sẽ làm phân tâm người xung quanh.

FRAUD WARNING **.
If you read these words on a web page that is not play.google.com then beware. Currently, there are many websites malicious code on the app available and distributed. To prevent risks, ask people to download and use this app on current play.google.com because ThuMo not released on any other site. Please everyone alert **

Lookup business applications with subdivisions, convenience when you can not bring the book business, is designed primarily for the purpose of reference and reference.

Note:
Mong people are not used in the Mass, or while reading the association as this may distract people around.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less