Hướng dẫn Thiền (Chuẩn và hay)
Tiểu Vũ
1.0 Varies with device
Thiền là phương pháp thực hành nhiếp tâm vào định, đưa tâm trí đến chỗ an tĩnh, sáng suốt, không xuất hiện ý nghĩ, không dấy động tình cảm.., đặc biệt là giúp hành giả diệt trừ Bản Ngã, chấm dứt vô minh và chứng đặt giải thoát giác ngộ.

Chính vì lợi ích của Thiền định như thế nên chúng tôi dựa vào Tứ Niệm Xứ của hệ thống Kinh tạng Nguyên Thủy, với mục tiêu Vô Ngã là cứu kính, để phổ biến tài liệu Hướng Dẫn Thiền này.

Người hướng dẫn thiền phải nắm vững trình tự hệ thống của tài liệu hướng dẫn để giúp người mới tập tu đi đúng đường, có kết quả, không bị phản ứng phụ phát sinh.

Meditation is a method of photographic practice in the center, put mind over to calm, lucid, thought not appear, do not stir feelings .. especially help practitioners eliminate ego, no termination intelligence and evidence put enlightenment.

Because the benefits of meditation so we relied on the Four Foundations of Mindfulness scriptures of Theravada system, with the goal of saving glass selflessness, to disseminate this document Meditation Guide.

The meditation instruction to master the sequence of system documentation to help beginners practice on the right path, the result, no side effects arise.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less