Luận về nhân quả (sách hay)
Tiểu Vũ
1.3 Varies with device
Nhân Quả là một định luật rất công bằng cho xã hội, một lợi ích lớn lao cho thế gian, một Đạo Đức sâu sắc, mầu nhiệm... Mọi người chúng ta cần thấu hiểu rõ ràng, lấy đó làm kim chỉ nam để rèn luyện cho mình tạo một đời sống đầy đủ chơn hạnh phúc.
Đọc Luận về Nhân Quả quý vị sẽ thấy rõ ràng đời sống của mình có hạnh phúc hay đau khổ đều do ở chính mình tạo nên.
Đọc Luận về Nhân Quả chúng ta sẽ thấy nhân đâu quả đó, do vậy chúng ta sẽ hướng tâm mình đến chân thiện mỹ.
Đọc Luận về Nhân Quả chúng ta sẽ thấy lợi ích thiết thực bằng cách vượt qua tất cả khổ đau, phiền não thường xảy ra trong cuộc đời.
Đọc Luận về Nhân Quả quý vị sẽ không làm những điều ác, luôn luôn tăng trưởng những điều lành, nhờ thế cuộc đời của quý vị sẽ đạt được an vui và hạnh phúc.

Causation is a very fair law society, a great benefit to the world, an Ethics profound mystery ... All of us need to understand clearly, use it as a guide to Train yourself to create a life full of happiness feet.
Read about Causation you will clearly see their life happy or suffering is due to his own creating.
Read about Causation's where we'll see that result, so we will direct his attention to fine leg.
Causation Thesis on we will see real benefits by pass all suffering, afflictions often happens in life.
Read about Causation you will not do the evil things always healthy growth, thus your life will achieve peace and happiness.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less