Năm Ấm Là Gì (Ngũ Uẩn - hay)
Tiểu Vũ
1.2 Varies with device
....
nếu chúng ta hiểu rõ về Năm Ấm, chúng ta sẽ giải thích được mọi hiện tượng kỳ lạ có liên quan đến con người như khả năng thần giao cách cảm, khí công, thôi miên, mộng du, đồng cốt... Chúng ta sẽ thấy được năng lực của con người thật là lớn lao dường như vô hạn. Hiểu rõ về Năm Ấm, chúng ta có một kiến thức vững chắc để tu hành không sợ lạc vào đường tà giữa chừng...
Hiểu rõ Năm Ấm, chúng ta sẽ tự khám phá và điều chỉnh những trục trặc về tâm sinh lý của mình một cách dễ dàng.

....
if we understand the Chinese New Year, we will explain all the strange phenomena related to humans as telepathic abilities, qigong, hypnosis, sleepwalking, mediums ... We will see the true power of the great man seemingly infinite. Understanding the New Year, we have a solid knowledge of practice is not afraid to touch on halfway wicked ways ...
Understanding the New Year, we will explore the problems and adjustments on their psychological and physical ease.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less