Tâm lý đạo đức (sách hay)
Tiểu Vũ
1.2 Varies with device
Tâm lý con người có nhiều loại, tâm lý bất thiện, tâm lý thực dụng, tâm lý tín ngưỡng, tâm lý yếm thế, tâm lý lạc quan… Ở đây chúng ta tập trung vào tâm lý Đạo đức. Dĩ nhiên 30 đề tài trong tập sách này chỉ là một phần rất nhỏ của Tâm Lý Đạo Đức. Chúng tôi hy vọng sau này sẽ có những vị khác phát triển rộng rãi lớn lao hơn nữa.
...
Đạo đức là yêu cầu ban đầu của sự tu hành, và cũng là biểu hiện cuối cùng của một vị Thánh. Chúng ta có thể đau như xé ruột gan khi vài điều trong đây chạm đến tim mình, và cũng có thể vui như mở hội khi vài điều trong đây nâng bước chân mình.

Psychology has many kind people, unwholesome psychological, practical psychology, psychology of belief, cynical mentality, optimism ... Here we focus on psychological ethics. 30 topics course in this booklet is only a very small part of the Psychology of Ethics. We hope that after this there will be other big development more widely.
...
Ethics is the initial requirements of the practice, and also the ultimate expression of a saint. We can tear the gut pain as if it touches something in his heart, and having fun as the festival raised here are few things in his footsteps.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less