Nikaya - Kinh Tương Ưng Bộ
Tiểu Vũ
1.3 Varies with device
Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng, được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng
2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng
4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
5. Thiên Ðại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng

Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và có số thứ tự từ 12 đến 16.

Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương đương là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993-1995, Ðại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.

Samyutta (Samyutta Nikaya) is the third of Pali Canon (the School, Central, respectively the Sangha Branch and Sub-sets). Sutra is a set of short-term irregular texts, but most of them are short texts, and the group classified by type of theme, known as Samyutta (Samyutta). Having all 56 respectively, are arranged into 5 episodes, called 5 Thien (Vagga):

1. Heavenly Yes Shelf (Sagathavagga Samyuttapali): 11 Samyutta
2. God of Dependent (Nidanavagga Samyuttapali): 10 Samyutta
3. God Aggregates (Khandavagga Samyuttapali): 13 Samyutta
4. Heaven Six Parish (Salayatanavagga Samyuttapali): 10 Samyutta
Heaven Bound 5. Product (Mahavagga Samyuttapali): 12 Samyutta

Sutra was Thich Minh Chau translated into Vietnamese and Van Hanh Monastery released in early 1980. Then, in the program translated and published Tripitaka Vietnam, sutras were reprinted in 1993 and have the serial number from 12 to 16.

In the Chinese system of organ A-levels, the equivalent of A-levels Journal, was Thich Thien Sieu Thich Thanh Tu and translated and published in 1993-1995, Vietnam Tripitaka 17 to 20 .

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less