תהילים יומי
Jewish apps
1.0 Varies with device
קריאת מזמורי תהילים בכל יום יכולה לבטל גזירות שאפילו צדיקים אינם יכולים לבטל.

כל האומר תהילים בכל יום כאלו קיים כל התורה כולה, ומובטח לו שהוא בן העולם הבא, וזוכה להיות תחת כסא הכבוד. עוד כתב מרן החיד"א, כי הרגיל בתהילים דוחה כל מיני פורעניות וכמה פגעים רעים מעליו ומעל בני ביתו ומשפחתו וכל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע, ברכות טובות והצלחות ורחמים וחסדים. ועוד מעלות

התהילים מחולק ל - 30 חלקים, באפליקציית תהילים יומי נוכל לזכות ולסיים בכל חודש בלי נדר את ספר התהילים.
תהילים יומי - חלוקת פרקי תהילים לפי היום בחודש, בכל יום יש את פרקי התהילים שלו.

קריאת תהילים וכל תפילה שאנו אומרים הינם הישתדלות רוחנית שאנו יכולים
לעשות בשביל לבקש על רפואה, זיווג, פרנסה, וכו' הן לנו והן לקרובים לנו
ידוע שכל המתפלל על חברו נענה תחילה

גדולה היא כוחה של תפילת רבים לכן הפיצו את האפליקציה וקחו חלק חשוב בעזרה וישועה לכם לנו ולכל עם ישראל

כל האומר תהלים בכל יום כאילו קיים כל התורה כולה. (רבינו אפרים, פרשת ברכה)

אם רוצה להרבות בתפילה יוכל לומר תהלים, שהוא כעוסק בתורה, ויש בה סגולות הרבה. (שו"ת שבות יעקב, ח"ב יו"ד ס' מ"ד)

Reading Psalms each day can cancel decrees that even saints can not cancel.

Anyone who says these Psalms each day there is the whole Torah, and assured him that he was the next world, and is to be under the throne. More Maran Hida, the usual Psalms rejects all kinds of calamity and several evils him and over his household and his family and all his contemporaries, and rolling it and them all sorts of abundance, good blessings and successes and mercy and kindness. And more degrees

Psalms divided into - 30 pieces, Daily Psalm app we can win and finish the month without a vow to the book of Psalms.
Daily Tehillim - Psalms distribution according to day of the month, each day has its own chapters of Psalms.

Reading Psalms every prayer we say we are spiritual endeavor can
Do to ask for medicine, pairing, income, etc. are us and our relatives
Known all praying for his friend responded first

It is a great strength of many prayers so spread the application and take an important part in helping you and salvation for us and all of Israel

Anyone who says Psalms each day as if there is the whole Torah. (Rabbi Ephraim, Parshat blessing)

If you want to increase prayer could recite psalms, he engages in Torah, and it has many virtues. (Responsa Shvut Yaakov, part two yud S. MD)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less