Конституція України
Dron4ik Studio
1.0 Varies with device
Із змінами, внесеними Законами України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII, від 21 лютого 2014 року N 742-VII

(Закон України від 8 грудня 2004 року №2222-IV визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010 у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття)

Положення Конституції України, прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII, визнано такими, що є чинними на території України згідно з Постановою Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року N 750-VII

Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію – Основний Закон України.

As amended by the Laws of Ukraine on December 8, 2004 N 2222-IV, dated 1 February 2011 N 2952-VI, on September 19, 2013 N 586-VII, on February 21, 2014 N 742-VII

(Law of Ukraine on December 8, 2004 №2222-IV found to not meet the Constitution of Ukraine (unconstitutional) by the Constitutional Court of Ukraine on September 30, 2010 №20-rp / 2010 in breach of the constitutional procedure consideration and adoption)

The provisions of the Constitution of Ukraine, adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June 1996, as amended and supplemented by the laws of Ukraine on December 8, 2004 N 2222-IV, dated 1 February 2011 N 2952-VI, on September 19, 2013 586, N-VII, is recognized as being valid on the territory of Ukraine in accordance with the Resolution of the Parliament of Ukraine on February 22, 2014 N 750-VII

The Verkhovna Rada of Ukraine on behalf of Ukrainian people - citizens of Ukraine of all nationalities, expressing the sovereign will of the people, based on centuries-old history of Ukrainian state and on the basis of the Ukrainian nation, all the Ukrainian people the right to self-determination, providing for the protection of rights and freedoms and of the worthy conditions of life , caring for the strengthening of civil accord in the land of Ukraine, striving to develop and strengthen a democratic, social, legal state, realizing the responsibility before God, his own conscience, past, present and future generations, guided by the Act of independence of Ukraine of 24 August 1991, approved on December 1 1991 popular vote, adopts this Constitution - the Fundamental Law of Ukraine.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less