КАС України
Oleksandr Kotyuk
1.2.68 Varies with device
Редакція від 05.01.2017р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Кодекс адміністративного судочинства України ( КАС України, КАСУ ) — кодифікований акт у сфері публічно-правових відносин, який визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства. Прийнятий Верховною Радою України 6 липня 2005 року.
Відповідно до статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Програма Кодекс адміністративного судочинства України містить повну версію Кодексу адміністративного судочинства України зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Кодекс адміністративного судочинства України, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 05.01.2017r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

Code of Administrative Procedure of Ukraine (CAS Ukraine, CSSA) - codified act in public law relationships, which defines the jurisdiction, powers of administrative courts to review administrative cases, how to appeal to the administrative courts and procedures of administrative proceedings. The Verkhovna Rada of Ukraine on 6 July 2005.
Under Article 2 of the Code Ukraine task of administrative justice is to protect the rights, freedoms and interests of individuals, the rights and interests of legal persons in public law relations from violations by public authorities, local governments, their officials and officers, and other subjects of objects in the exercise of their duties on the basis of legislation, including the powers delegated by the fair, impartial and timely review of administrative cases.

Program Code of Administrative Procedure of Ukraine contains the full version of the Code of Administrative Procedure Ukraine with all amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable companion for those who need a Code of Administrative Procedure of Ukraine, which is always handy.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Various Settings - you may change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less