Thuy Hu-Tay Du Ky-Tam Quoc DN
ebMobile
1.2 Varies with device
Ứng dụng tổng hợp các truyện nổi tiếng:
- Tam Quốc Diễn Nghĩa
- Binh Pháp Tôn Tử và 36 Kế
- Thuỷ Hử
- Hán Sở Tranh Hùng
- Tây Du Ký
- Hồng Lâu Mộng

Một số nội dung chính của tác phẩm Thuỷ Hử:

Quá trình tập hợp của các anh hùng thảo dã tại bến nước để hình thành quân khởi nghĩa Lương Sơn Bạc được Thi Nại Am dành 70 hồi để diễn giải. Tuy nhiên, nhân vật đầu tiên được đề cập không phải là một trong các vị anh hùng Lương Sơn, mà là Cao Cầu. Theo ý kiến các nhà nghiên cứu[2], quá trình thăng tiến của gian thần Cao Cầu chính là sự tố cáo cho chính sự thối nát của nhà Bắc Tống khi đó mà người chịu trách nhiệm cao nhất là hoàng đế Tống Huy Tông[3], một quân vương chơi bời, không quan tâm tới việc triều chính.

Từ một thảo dân lông bông, Cao Cầu gặp may hết lần này tới lần khác, trở thành sủng thần của vua Tống Huy Tông và được phong chức Thái uý. Mối liên kết giữa các gian thần Cao Cầu, Lương Trung Thư, Vương Tiễn... và bộ máy quan lại tham lam, xảo quyệt, độc ác bên dưới đã làm hại các trung thần của triều đình (Lâm Xung, Võ Tòng, Dương Chí, Tống Giang, Hoa Vinh...) khiến họ lần lượt phải bỏ sự nghiệp đi theo Lương Sơn Bạc.

Cũng có những anh hùng xuất thân nơi thôn dã, không có chức vụ quyền hành nhưng bất bình với sự áp chế, bóc lột của quan lại địa phương như Lý Quỳ, Sử Tiến, Lưu Đường... nên đã ra tay cứu giúp người hoạn nạn hoặc tự cứu bản thân mình, trở thành người phạm tội với triều đình và cũng lên Lương Sơn.

Từng nhóm anh hùng được tập hợp riêng lẻ, rồi sau đó tất cả đều tụ về Lương Sơn. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu về Thủy hử, có những người con đường lên Lương Sơn vòng vo nhiều lần như Tống Giang, vì ông vốn mang tư tưởng trung hiếu với triều đình; lại có những người con đường lên Lương Sơn thẳng tuột như Lý Quỳ - ông coi việc làm phản khi bị hà hiếp là đương nhiên. Thủy hử phản ánh thực trạng trong xã hội phong kiến nhiều đời: "quan bức thì dân phản", điều đó rất hợp với tâm lý của đông đảo quần chúng lao động nghèo khổ bị bóc lột, áp bức nên Thủy hử dễ đi sâu vào tiềm thức của nhân dân.

Điều khiến Thủy hử trở nên ly kỳ, hấp dẫn là ngoài tính cách đa dạng của các nhân vật, các tình tiết còn mang nhiều tính bất ngờ, thú vị cho người đọc. Người thủ lĩnh đầu tiên của Lương Sơn Bạc là Vương Luân, nhưng chính Vương Luân lại bị Lâm Xung giết để tôn Tiều Cái. Tiều Cái được xem là người khai sáng Lương Sơn, nhưng lại không thuộc vào số 108 vị anh hùng - không thuộc vào 36 vị thiên cang hay 72 vị địa sát - vì ông tử trận trước khi Lương Sơn tập hợp đủ 108 người. Tài năng, tính cách của các anh hùng Lương Sơn cũng phong phú, mỗi người một vẻ. Ngoài những người giỏi chinh chiến trên lưng ngựa như Quan Thắng, Lâm Xung, Hô Duyên Chước, Tần Minh, Đổng Bình... đánh bộ như Lý Quỳ, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm... còn một đội ngũ các tướng chuyên đánh thủy quân như anh em họ Trương, 3 anh em họ Nguyễn, Lý Tuấn; các quân sư tài ba như Ngô Dụng, Chu Vũ; những người di chuyển nhanh hoặc giỏi đột nhập như Đới Tung, Thời Thiên... Đặc biệt, trong các anh hùng Lương Sơn còn có 3 phụ nữ (Cố Đại Tẩu, Hỗ Tam Nương và Tôn Nhị Nương).
Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Mash the famous story:
- China's Three Kingdoms
- The Art of War and 36 Next
- Shui Hu
- Chinese Paintings Department Hung
- Journey to the west
- Dream of the Red Chamber

Some of the main content of work Shui Hu:

The process of the heroes gather at water landing gear workshop to shape the insurgents Mount Liang Shi Nai get back to interpret for 70. However, the first person in question is not one of the Liangshan heroes, which is High Bridge. According to the opinion of researchers [2], the promotion of mental space is the high demand for primary denounce the corruption of the Northern Song when that person is the highest responsibility emperor Emperor Huizong of Song [ 3], a playboy prince, does not care about the government.

From a civil discussion cotton coat, High Bridge luck again and again, become the king's favor and Tong Tong Huy Thai captain ordained. The link between the High Bridge god time, Luong Trung Thu, Wang Jian ... and bureaucracy greedy, cunning, cruel underneath caused the emperor's loyal (Lin Chong, Wu Song, Yang Chi, Song Giang, Hoa Vinh ...) that they in turn must retire follow Mount Liang.

There are also heroes come a rural location, no positions of power but discontent with the oppressive, exploitative local officials like Li Kui, History PhD, Save the Street ... so came to the rescue people in need or to save myself, become offenders to court and also to Liangshan.

Each small group was gathered hero individually, then all gathered on Liangshan. According to the researchers the Water Margin, there are people way up Liangshan meandering many times as Songjiang, because he thought tastes which bring to court; there are people way up Liangshan straight slip as Li Kui - he considers treason when oppressed granted. Water Margin reflects the reality of feudal society for generations: "the picture, people protest", that really suits the mentality of the masses poor labor exploitation, oppression so easy to go deep Water Margin in the minds of people.

What makes Water Margin becomes thrilling, fascinating diversity is out of character, the episode also brought many surprises, interesting to the reader. The first leader of Mount Liang Wang Lun, but the United Luan Lin Chong to be killed for honor The Reef. The Barrier Reef is considered the founder of Liangshan, but does not belong to the 108 heroes - not belonging to the deva cang 36 or 72 close geo - because he died before the 108 Liangshan gather enough people. Talent, personality of the Liangshan heroes and rich, each one looks. Besides the solid battle on horseback as Quan Thang Lin Chong, Huyan Zhuo, Tan Minh, Dong Binh ... hit the like Li Kui, Wu Song, LU ZHISHEN ... also a specialized team of generals Corps hit as cousin Cecilia, 3 cousins ​​Nguyen, Tuan Ly; talented gurus like Wu Yong, Zhou Yu; those who move fast or good as Dai Tung intrusion, Weather God ... Especially, in the Liangshan heroes still have 3 women (Try Great Fugue, Support Tam Princess and Sun Erniang).
I wish you happy reading!

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less