3000 Từ tiếng anh thông dụng
Not Just An Idea
1.0.0 Varies with device
Bộ từ vựng Oxford 3000™ gồm hơn 3000 từ tiếng Anh đã được lựa chọn bởi hơn 70 chuyên gia về ngôn ngữ của Oxford là những từ thông dụng nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Chính vì sự phổ biến của các từ trong bộ từ này, học bộ từ này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc:

- Cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh tổng quát của mình, và

- Ghi điểm cao hơn trong các kì thi như TOEIC, IELTS and TOEFL.

Nhưng chỉ nhìn những từ này sẽ không giúp ích gì cho bạn. Hay gắng học gạo hết trong một thời gian ngắn chỉ khiến bạn mệt mỏi và, không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ quên hết.

Ứng dụng này cung cấp đầy đủ hơn 3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất đồng thời CUNG CẤP MỘT CÁCH HỌC hiệu quả cho các bạn:

- Mỗi ngày bạn hãy học 5 từ vựng, nhìn đi nhìn lại, học đi học lại

- Cuối ngày hãy bỏ đi những từ bạn đã thuộc và bắt đầu với 5 từ mới. Những từ đó sẽ được đánh dấu là ĐÃ HỌC MỘT LẦN. Sau đó có thể từ đó sẽ quay trở lại.

- Nếu bạn học thuộc tới LẦN THỨ 3, bạn sẽ không phải học từ đó nữa. Bạn đã thuộc nó.

BẠN CÓ THỂ GHIM ỨNG DỤNG RA NGOÀI MÀN HÌNH HOME ĐỂ CÓ THỂ HỌC THƯỜNG XUYÊN HƠN VÀ DỄ DÀNG HƠN.

Chúc các bạn thành công

Vocabulary Oxford 3000 ™ includes more than 3000 words in English were selected by more than 70 experts in the language of Oxford is the most commonly used words in many different fields.
Because of the popularity of the word in the word, the word of this study will help you a lot in:

     - Improve English Vocabulary its generality, and

     - Scoring higher on exams like TOEIC, IELTS and TOEFL.

But just look at those words will not help you. Or to grind off in a short time only makes you tired and, sooner or later, you'll forget.

This application provides full 3,000 most common English words and provide an effective HOC for you:

    - Every day you learn five words, look again and again, going back to school to learn

    - At the end of the day go away from you under and started with 5 new words. The word will be marked as COURSE HAS ONCE. Then you can come back from that.

    - If you belong to the 3rd school, you will not have to learn from them again. You have of it.

GHIM YOU CAN MONITOR OUT APPLICATIONS FOR HOME CAN LEARN MORE OFTEN and easier.

I wish you success

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less