Bibeln. Svenska 1917
Wiktoria Goroch
1.0 Varies with device
1917 års kyrkobibel (Bible in Swedish)

1917 års kyrkobibel, eller Gustaf V:s bibel, kallas den översättning av Bibeln till svenska som utgavs 1917, och stadfästes av kungen den 2 oktober samma år.

Arbetet med denna översättning tog - med långa avbrott - 144 år från det att Gustav III 1773 tillsatte en bibelkommission med uppgift att göra en tidsenlig nyöversättning. Flera provöversättningar utgavs, som till exempel 1883 års normalupplaga. Översättningen av Gamla testamentet bygger på den masoretiska bibeltexten, medan Nya testamentets text bygger på den då modernaste tillgängliga textkritiska utgåvan av Nya testamentets grekiska text. Esaias Tegnér d.y. var en av de ledande männen i arbetet med den slutliga översättningen, särskilt GT, och han brukar anses ha påverkat dess arkaiserande stil. Paradoxalt nog har översättningen även en talspråklig karaktär.

Språket i denna bibel blev snart omodernt, och 1963 tillsatte Kungl. Maj:t en ny bibelkommitté som utgav Nya Testamentet 1981. En fullständigt ny bibelöversättning utgavs 2000 av den bibelkommission som tillsattes 1972.

Även Stiftelsen Biblicums översättning Svenska Folkbibeln som utkom 1998 är i dag spridd, speciellt bland så kallade bibeltrogna lutheraner, frikyrkor och väckelserörelser. Dess gammaltestamentliga text är delvis en revidering av 1917 års kyrkobibel och delvis en nyöversättning, medan Nya testamentet är en självständig nyöversättning.

Bibeln, även Den Heliga Skrift, är en samling skrifter, böcker, som utgör judendomens och kristendomens heliga skrift. Namnet kommer från grekiskans τα βιβλία vilket ungefär betyder böckerna via latiniseringen Bíblia. Antalet skrifter varierar något mellan olika inriktningars val av skrifter och deras uppdelning, så kallad bibelkanon. Bibelns skrifter har tillkommit från cirka 900 f.Kr. och framåt och den betraktas allmänt som den mest sålda boken genom tiderna. Moderna översättningar har uppemot 1200 kapitel.

Kristendomen delar upp sin Bibel i Gamla och Nya Testamentet bestående av omkring 39 respektive 27 böcker beroende på bibelkanon. Gamla Testamentets 39 böcker är ungefär samma som judendomens 24 böcker men med en annan ordning och uppdelning.

Nya Testamentet behandlar skeenden inför och efter Jesus födelse vilket blev skiljelinjen mellan judendomen och kristendomen.

1917 Church Bible (Bible in English)

1917 church bible, or Gustaf V's bible, called the translation of the Bible into Swedish, released in 1917, and was ratified by the King on October 2 of that year.

Work on this translation took - with long breaks - 144 years from the time of Gustav III in 1773 to put a Bible commission to make a contemporary new translation. Several test translations were issued, such as in 1883 years of normal circulation. The translation of the Old Testament is based on the Masoretic text of the Bible, while the New Testament text is based on the then most modern available text-critical edition of the New Testament Greek text. Esaias Tegner D. Y. was one of the leading men in the work of the final translation, especially GT, and he is usually considered to have affected the archaic style. Paradoxically translation also a colloquial character.

The language of this Bible soon became unfashionable, and in 1963 appointed Kungl. Majesty a new Bible Committee published the New Testament in 1981. A completely new translation of the Bible was published in 2000 by the Bible Commission which was appointed in 1972.

Even Foundation Biblicums translation Swedish International Version, published in 1998 is today widespread, especially among the so-called Bible-believing Lutherans, free churches and revivals. Its Old Testament text is partly a revision of the 1917 church bible and partly a new translation, while the New Testament is an independent new translation.

The Bible, even the Holy Scriptures, is a collection of writings, books, constituting Judaism and Christianity's Holy Scriptures. The name comes from the Greek τα βιβλία which roughly translates books via latiniseringen Biblia. The number of publications varies slightly between inriktningars selection of writings and their division, known as the Bible canon. Biblical writings have come from about 900 BC onwards and it is widely regarded as the best-selling book of all time. Modern translations have upwards of 1,200 chapters.

Christianity divides his Bible in the Old and New Testament, consisting of about 39 or 27 books depending on the biblical canon. Old Testament's 39 books are about the same as Judaism 24 books but with a different order and division.

The New Testament deals with events before and after Jesus' birth, which became the dividing line between Judaism and Christianity.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less