Bibliya sa Tagalog
Wiktoria Goroch
1.3 Varies with device
Bíbliya sa Tagalog. Lumang Tipan at Bagong Tipan
Naglalaman ang Bíbliya ng mga salaysay na nauukol sa bansáng Israel mula noong unang milenyo BCE hanggang sa panahon ni Hesukristo at ng mga Apostól noong unang siglo CE.

Tanakh o Lumang Tipán
Ang Tanakh (Lumang Tipán) ay naglalaman ng salaysay ng pagkakahirang ng diyós na si YHWH sa bansáng Israel at ang kaniyang tipán sa Israel na siya'y magiging matapat na diyós kung susundin ng Israel nang tapat ang kaniyang mga utos na ipinadala niya sa pamamagitan ni Moises. Kabilang sa tipáng ito ang pagmamana ng Israel ng Canaan o "Lupang Pangako" at ang proteksyón at pagpapalà ni YHWH kapalít ng pagsunód ng Israel sa kaniyang mga utos (Exodo 6:4).

Bagong Tipán
Ang Bagong Tipán ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa karakter na si Hesús at ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang mga alagád. Si Hesús ay nagpakakilala na tagapágligtás sa pagwawakás ng mundó na magaganáp noong unang siglo CE. Ayon kay Hesús, siya ay maghaharì mulâ sa kaniyang trono ng kaluwalhatian kasama ang kaniyang mga Apostól upang humatol sa 12 lipì ng Israel (Mateo 19:28). Bukód dito, si Hesús ay nag-angkín rin na isang diyós, at Mesiyas na naging sanhi ng pagkakahatol sa kanya ng sanhedrin ng parusang kamatayan(Lukas 22:66-71, Juan 10:33).

Bible in Tagalog. Old Testament and New Testament
The Bible contains statements concerning the nation of Israel from the first millennium BC to the time of Christ and the apostles in the first century CE.

Tanakh or Old Testament
The Tanakh (Old Testament) contains an account of the appointment of the god YHWH the nation of Israel and his covenant with Israel that he will be a faithful God if Israel sincerely his commands sent through Moses. The covenant of the inheritance of Israel or Canaan "Promised Land" The protection and blessing of YHWH and a replacement of Israel obey his commandments (Exodus 6: 4).

new Testament
The New Testament contains the account of the character of Jesus and his message of salvation to His disciples. Jesus is the savior nagpakakilala end of the world take place in the first century CE. According to Jesus, he will reign from his throne of glory with his apostles to judge the 12 castes of Israel (Matthew 19:28). Aside this, Jesus also claimed to be a god, and the Messiah who caused the conviction of her council of the death penalty (Luke 22: 66-71, John 10:33).

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less