De Bijbel
Wiktoria Goroch
1.3 Varies with device
De Bijbel

De Bijbel is het heilige boek van de christenen. Het woord 'Bijbel' stamt van het Griekse woord βιβλία biblia (boeken), dat een meervoud is van βιβλίον biblion (boek; oorspronkelijk het verkleinwoord van βίβλος dat papyrus(plant) of boek betekent). Deze betekenis gaat weer terug op de Fenicische stad Byblos, die een omslagplaats was voor bast, de grondstof voor papyrus.

Het woord bijbel heeft twee betekenissen die vaak door elkaar gebruikt worden. Het is in de eerste plaats de verzameling geschriften die de Bijbel vormen (bijvoorbeeld in "het staat in de Bijbel", met bepaald lidwoord en officieel met hoofdletter), en in de tweede plaats een gedrukt exemplaar daarvan ("ik heb mijn bijbel niet bij me", officieel zonder hoofdletter). In het christendom beschouwt men een gedrukt exemplaar meestal niet als bijzonder heilig.

De Bijbel bevat twee verschillende verzamelingen van teksten:
- Het Oude Testament, ook wel de Hebreeuwse Bijbel of Tenach genoemd. Deze werd geschreven over een periode van vele eeuwen, voor het grootste deel in het Hebreeuws met een paar passages in het Aramees.
- Het Nieuwe Testament, geschreven gedurende de eerste (en volgens sommigen gedeeltelijk in de tweede) eeuw na Christus, in toen alledaags Grieks (koinè-Grieks).
- Voor veel christenen hebben ook de deuterocanonieke boeken betekenis; zie verderop.

Samenstelling van de Bijbel
De Bijbel is niet in één keer tot stand gekomen, maar is in de loop van duizenden jaren samengesteld. Het Oude Testament is in feite de Hebreeuwse Joodse Tenach. Deze omvat 39 boeken. Daarnaast is rond 150 v.Chr. een Griekse vertaling van de Tenach, de zogenaamde Septuagint, gepubliceerd, die veel meer boeken omvatte, en van sommige boeken een uitgebreidere versie van wat in de Hebreeuwse Tenach stond. De 39 boeken van de Tenach worden door alle christelijke kerken als canoniek geaccepteerd. De teksten die wel in de Septuagint, maar niet in de Tenach stonden, worden door de meeste protestantse kerken als apocrief beschouwd, terwijl de Rooms-katholieke Kerk 13 ervan als deuterocanoniek (‘later aan de canon toegevoegd’) in de Bijbel heeft opgenomen. In het artikel Canon van de Bijbel staat zowel voor het Oude als voor het Nieuwe Testament een overzicht van welke kerken welke boeken als canoniek beschouwen.

Ook het Nieuwe Testament is een verzameling boeken. Hiervan is door Athanasius van Alexandrië in 367 n.Chr. een lijst van 27 boeken opgesteld, die door vrijwel alle christelijke kerken als canoniek worden beschouwd. Zie Canonvorming van het Nieuwe Testament voor meer hierover.

Vaak wordt gezegd dat de Bijbel door God geïnspireerd is. Wat die "inspiratie" precies inhoudt, daarover verschillen de meningen. Sommigen menen dat de Bijbel niet woordelijk door God „gedicteerd” is: mensen schreven, in hun eigen bewoordingen en in hun eigen stijl, en soms zelfs in hun eigen dialect, wat ze van God hadden begrepen, en soms ook letterlijk gehoord, of in dromen hadden gezien. Anderen houden vast aan "inspiratie" als een letterlijke weergave van de door God aan mensen ingegeven woorden, waarbij de mens, zijnde louter 'instrument' van God, niet meer dan een doorgeefluik is en zelf op geen enkele manier heeft ingegrepen in die van God (door)gegeven woorden. De mate waarin deze nuancering wordt geaccepteerd, verschilt van kerk tot kerk. In het algemeen zullen reformatorische en bevindelijk-gereformeerde kerken strakker aan een letterlijke openbaring vasthouden.

The Bible

The Bible is the sacred book of the Christians. The word "Bible" comes from the Greek word βιβλία biblia (books), which is a multiple of βιβλίον biblion (book, originally a diminutive of βίβλος that papyrus (plant) or book means). This meaning goes back to the Phoenician city of Byblos, which was a reversal of bark, the source of papyrus.

The word Bible has two meanings that are often used interchangeably. It is primarily the collection of writings that constitute the Bible (for example, "it says in the Bible", with the definite article and officially capitalized), and secondly, a printed copy thereof ("I do not have my Bible with me ", without official capital). In Christianity, one printed copy not usually consider as particularly sacred.

The Bible contains two different sets of texts:
  - The Old Testament, also known as the Hebrew Bible or Tanakh called. This was written over a period of many centuries, mostly in Hebrew, with a few passages in Aramaic.
  - The New Testament, written in the first (and according to some part in the second) century AD, when in everyday Greek (Koine Greek).
  - For many Christians also have the Deuterocanonical books meaning, see below.

Composition of the Bible
The Bible has not come about all at once, but is made in the course of thousands of years. The Old Testament is in fact the Hebrew Jewish Tanakh. This includes 39 books. In addition, around 150 BC. a Greek translation of the Tanakh, called the Septuagint, published, which included many more books, and some books was an expanded version of what the Hebrew Tanakh. The 39 books of the Tanakh are accepted as canonical by all Christian churches. The texts which appear in the Septuagint, but were not in the Tanakh, are regarded by most Protestant churches as apocryphal, and (later added to the canon "), the Roman Catholic Church as 13 of them deuterocanoniek recorded in the Bible. In the article Canon of the Bible, both the Old and the New Testament is a list of what churches consider the books as canonical.

Also, the New Testament is a collection of books. This is by Athanasius of Alexandria in 367 AD. a list of 27 books compiled considered. canonical by virtually all Christian churches See Canon of the New Testament for more on this.

It is often said that the Bible is inspired by God. What exactly that "inspiration" means, as opinions differ. Some believe that the Bible is not literally God "dictated" is: people wrote in their own words and in their own style, and sometimes even in their own dialect, which they understood God and sometimes literally heard, or had seen dreams. Others cling to "inspiration" as a literal representation of the God-people words which man, being mere "instrument" of God, no more than a conduit and has intervened in that of God himself in any way (by) data words. The extent to which this distinction is accepted varies from church to church. In general and experimentally-Reformation Reformed churches will better focus on a literal revelation.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less