Српска Библија
Wiktoria Goroch
1.0 Varies with device
Српска Библија

Библија или Свето писмо (од грчке речи βιβλια, (ta) biblia у значењу «књижице», множина именице βιβλιον, biblion, «књижица», која је деминутив од βιβλος, biblos, «књига», именице која је изведена из речи βυβλος, byblos са значењем папирус, од назива феничанског града Библос, познатог по производњи папируса) назив је за хебрејску Библију и хришћанску коју чине Стари завет и Нови завет.

Аутографи библијских књига не постоје, него многобројни њихови преписи, тзв. текстуални сведоци. Служећи се њима, библијска наука настоји приредити што поузданији библијски текст, тзв. критичко издање Библије.

Идеја о хришћанској Библији као Новом завету проистекла је из ранохришћанских текстова који су у Христу видели посредника у новом савезу са Богом. Хришћанска Библија, односно Нови завет, садржи 27 списа. Ти списи се могу поделити на 4 врсте религијских текстова:
четири јеванђеља,
једна рана црквена повест,
двадесет и једна посланица,
једна апокалипса

Библија, или Свето писмо, код хришћана означава збирку светих списа који се деле на књиге Старог завета и Новог завета.

Serbian Bible

Holy Bible (from the Greek word βιβλια (ta) biblia in the sense of "book", plural nouns βιβλιον, biblion, "booklet", which is a diminutive of βιβλος, biblos, "book", a noun derived from the word βυβλος, byblos meaning papyrus, from the name of the Phoenician city of Byblos, known for the production of papyrus) is the name of the Hebrew Bible and the Christian old Testament, consisting of the New Testament.

Autographs books of the Bible there, but many of their transcripts, so-called. textual witnesses. Using them, the biblical doctrine seeks to prepare a more reliable text of the Bible, so called. critical edition of the Bible.

The idea of ​​the Christian Bible as the New Testament is derived from early Christian texts that are in Christ saw an intermediary in the new covenant with God. The Christian Bible or the New Testament contains 27 file. These files can be divided into 4 types of religious texts:
    the four Gospels,
    an early Church tale,
    twenty-one letters,
    an apocalypse

Bible or Bible by Christians means a collection of sacred writings which are parts of the books of the Old Testament and the New Testament.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less