Szent Biblia
Wiktoria Goroch
1.0 Varies with device
Szent Biblia (Hungarian Holy Bible)

A Biblia (koiné görög βιβλίον tekercs szóból) azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A Bibliát szent jellegéből adódóan Szentírásnak is nevezik. A zsidó és a keresztény Biblia terjedelme nem azonos, mert a Biblia könyveit meghatározó kánont nem egyformán határozták meg. Így a héber Biblia – a Tanakh – azokat az Izrael népének adott isteni kinyilatkoztatásnak tartott írásokat tartalmazza, amelyek a kereszténység előtti időben, Izrael vallási közösségében keletkeztek. A kereszténység is szentnek és sugalmazottnak vallja a zsidóság Bibliáját, de mellettük ugyanilyen isteni tekintélyt és kötelező mércét tulajdonít azoknak az 1. században keletkezett írásoknak, amelyek Jézus életéről és tanításáról „tanúskodnak”, és amelyeket a hagyomány szerint az apostolok vagy azok tanítványai írtak, vagy jegyeztek le. Így a kereszténység két részre osztja a Bibliát: a zsidó Bibliát magában foglaló Ószövetségre (Ótestamentum) és az apostoli írásokat tartalmazó Újszövetségre (Újtestamentum). Gramata-nak, azaz Írásoknak nevezték az ószövetségi és újszövetségi könyvek együttesét.
Szócikkünkben a keresztény Bibliát tárgyaljuk. A zsidó Bibliáról lásd a hagyományos zsidó teológiához kapcsolódó Tanakh, illetve a nemzetközi tudományos kutatás nézőpontját tükröző Héber Biblia szócikkeket.

A kánon szó a bibliai iratokra alkalmazva a hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttesét, gyűjteményét jelenti. A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét (Isteni eredetét) és ezzel a kánonhoz való tartozását. Ha a kanonizáció folyamatáról beszélünk, akkor arról van szó, hogy mikor, miként ismerték fel, vagy ismerték el az egyes iratok kanonikus voltát és csatolták véglegesen a kánonhoz. A Biblia kanonizációja a 397-es III. Kárthágói Zsinaton zárult le. A Biblia könyveihez hasonló, de az egyház által hamisítványnak (pszeudoepigráf) vagy nem Isten által sugalltnak ítélt, és ezért a kánonból kihagyott könyveket apokrifoknak nevezik. A ma ismert keresztény Bibliába az egyházatyák által kiválasztott négy evangélium (Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma) került. Ezekkel együtt közel harminc különböző – sokszor a keresztény erkölcsnek, életigenlésnek ellentmondó, gyakran gnosztikus – evangélium is létezett.

A Jamniai zsinaton Kr. u. 90 körül megszületik a zsidó kánon. Elfogadták a protokanonikus könyveket, a deuterokanonikusokat nem. Ezt veszi át később a protestáns egyház az Ószövetség tekintetében. A katolikus egyház kanonizálta a deuterokanonikus könyveket is.

A Biblia értelmezése
A keresztény hívők körében a hagyományos nézet az, hogy a Biblia megírása Isten vezérletével történt, és így az igazságot szó szerint vagy átvitt értelemben közvetíti az emberiségnek. Az utóbbi időkben sok keresztény nézetét erősen befolyásolták az ún. bibliakritikusok, és ezen változás ellenhatásaként egy fundamentalista irányzat is kialakult, amelynek fő célja a Biblia szó szerinti tökéletességének bizonyítása. Idővel a Biblia értelmezése vált a protestáns és a katolikus felekezetek közötti hagyományos különbségek kulcspontjává. Míg előbbiek úgy hiszik, hogy a Biblia önmagáért beszél, utóbbiak azt tartják, hogy az Egyház feladata a Bibliát megfelelően értelmezni. Ezért van az, hogy a protestáns Bibliákban nincsen lábjegyzet, így a nehezebben érthető részeket szabadon értelmezik. (A véleménykülönbségek miatt korábban tovább darabolódtak a protestáns egyházak). A katolikus Bibliák tartalmaznak lábjegyzeteket, amelyeket az Egyház értelmezett.

Holy Bible (KJV Holy Bible)

The Bible (Koine Greek word βιβλίον roll) of the books in the collection are inspired by God of Judaism and Christianity accepts as sacred and for this reason, that in the area of ​​faith and morals regarded as the global benchmark. Because the Bible is called the holy character of Scripture as well. The size of the Jewish and Christian Bible is not the same as determining the canon of the Bible books are not uniformly defined. Thus, the Hebrew Bible - the Tanakh - containing provisions for the people of Israel kept the divine revelation that arose in pre-Christian times, Israel's religious community. Christianity is sacred and inspired profess the Jewish Bible, but next to them in the same divine authority and standards required of the first attach century generated specifications that are the life and teachings of Jesus "witness" and that according to the tradition of the apostles and their disciples have been written down or recorded. Thus, the Christian Bible is divided into two parts: the Jewish Bible, including the Old Testament (Old Testament) and New Testament contain the apostolic regulations (the New Testament). Gramata's, that is-specification called the Old Testament and New Testament books combined.
Word article, we discussed the Christian Bible. The Jewish Bible, see the related traditional Jewish theology reflects the Tanakh and the international scientific research point of view of the Hebrew Bible word articles.

The word is used in the biblical canon papers, inspired by the faith of God of documents containing legal rules, the collection represents. The term canonization means that the Church recognized the divine inspiration of some of the documents (Divine origin) and the canon of this debt. If we talk about the canonization process, you are concerned with when and how to recognize or acknowledge the canonical nature of some of the documents are attached permanently to the canon. The canonization of the Bible and III-397. Carthaginian synod closed. The Bible's book of the same but a forgery by the church (pszeudoepigráf) or not considered inspired by God and is therefore called the canon books apokrifoknak missed. The Christian Bible known today has been selected by the church fathers four Gospels (Matthew, Mark, Luke, John). This adds up to almost thirty different - often in Christian morality, life is very contradictory juice and void, often Gnostic - Gospels existed.

The council Jamniai AD. 90 born around the Jewish canon. Protokanonikus accepted the books, not the deuterokanonikusokat. This will take over later in the Protestant Church in the Old Testament is concerned. The Catholic Church canonized the deuterocanonical books.

Interpreting the Bible
Among the Christian faithful to the traditional view that the Bible is God's control of a place to write, and so the truth literally or metaphorically convey to mankind. In recent times, many Christians view was strongly influenced by the so-called. Bible critics, and the effect of those changes against a fundamentalist school of thought emerged, whose main objective is to demonstrate the perfection of the Bible literally. Over time, the interpretation of the Bible has become a key point of the traditional differences between Protestant and Catholic denominations. While the former believe that the Bible speaks for itself, the latter is believed to be the Church's task to interpret the Bible properly. Why is it that no Protestant Bibles footnote, so the harder to understand parts freely interpreted. (Because of the differences of opinion on darabolódtak formerly Protestant churches). Catholic Bibles contain footnotes, which interpreted the Church.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less