Лихвен калкулатор
Kreston BulMar
1.4.0 Varies with device
Калкулаторa служи за изчисляване на:
- законна лихва;
- лихва по задължения към НОИ;
- проста и сложна лихва;
- инфлация;
- основен лихвен процент;
- сиаконтови калкулации.
Напълно безплатна версия, без ограничения във функционалностите.

Kalkulatora serves to calculate:
- Statutory interest;
- Interest on debts to NSSI
- Simple and compound interest;
- Inflation;
- Base rate;
- Siakontovi calculations.
Totally free version without limitations in functionality.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less