ZW-WGA Flex
VeReFi
1.0.3 Varies with device
Controleer of uw beschikking ZW-flex klopt!
Door de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetter (BeZaVa) zijn (middel)grote werkgevers (loonsom > € 302.000) nu ook verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen voor flex-werknemers.
Om te zien welke flex-werknemers aan u toegerekend worden, ontvangt u een toekenningsbeslissing van het UWV. Maar klopt die beslissing wel? Dat kunt u eenvoudig nagaan met de beslisboom van onze app ZW/WGA-flex controle.
U bent niet in alle gevallen verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen voor de u toegerekende flexwerkers. Belangrijk is bijvoorbeeld te controleren of:
- de genoemde werknemer wel bij u in dienst is geweest;
- de werknemer is aangenomen met status structureel functioneel beperkt of arbeidsgehandicapt;
- hij/zij onder de no-riskpolis valt;
- de eerste ziektedag binnen de periode valt dat u verantwoordelijk bent.
De handige beslisboom leidt u eenvoudig langs de relevante vragen en geeft aan wanneer het raadzaam is in bezwaar te gaan.
Wie een VeReFi-abonnement heeft, kan voor elke situatie voorbeeldbrieven downloaden op verefi.nl/app

Over VeReFi

VeReFi staat voor Verzuim, Re-integratie en Financiën. Het is een methodiek om de geldstromen sociale zekerheid in uw organisatie inzichtelijk te maken. Dat is belangrijk, omdat u al snel 30% van de loonsom betaalt aan publieke en private premies, verzuim en re-integratie. Veelal is er geen of weinig controle op deze geldstromen. Dat kan u al snel honderdduizenden euro’s kosten!

Met een VeReFi-abonnement krijgt u inzicht en controle door:
• slimme rekentools en webapplicaties
• nieuwsbrieven en whitepapers
• handige protocollen, formulieren en standaardbrieven
• … en nog veel meer.

Meer informatie: www.verefi.nl

Over CS Opleidingen
VeReFI is het kennisplatform van CS Opleidingen BV. CS Opleidingen is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid en zorg. Grondleggers zijn Herwin Schrijvers van Cylin BV en Marjol Nikkels-Agema van Sensio Konsult BV. Beiden verzorgen al sinds 1998 maatwerkopleidingen op het vakgebied van sociale zekerheid.
De grote vraag naar opleidingen op het gebied van sociale zekerheid is niet zo vreemd. De ontwikkelingen in de sociale zekerheid volgen elkaar in hoog tempo op. CS Opleidingen biedt kennis en inzicht met verschillende opleidingen, zoals Regie op Verzuim, Post Bachelor Register Casemanagement en Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige.

Daarnaast organiseren wij geregeld bijscholingsprogramma’s en workshops voor register casemanagers of andere professionals. Kijk op www.cs-opleidingen.nl voor meer informatie.

Erkende kwaliteit
De opleidingen Regie op Verzuim, Post Bachelor Register Casemanagement en Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige zijn officieel erkend door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De Post Bachelor opleidingen zijn geaccrediteerd door de Stichting Post HBO Nederland. Ook het Actuarieel Genootschap heeft onze opleidingen haar ‘stempel van goedkeuring’ gegeven. Zo heeft u de garantie van een gedegen kwaliteitsopleiding en een waardevol diploma.

Make sure your disposal SW-flex's right!
The new law limiting illness and disability catch neater (BeZaVa) are (medium) large employers (wage> € 302,000) now also responsible for the Sickness Benefits for flex-workers.
To see which flex workers are allocated to you, you will receive an award decision by the UWV. But is that decision be? That you can easily check with the decision tree of our app SW / WGA-flex control.
You are not in all cases responsible for the Sickness Benefits for you imputed flexworkers. It is important to check whether, for example:
- The employee said it has been in your service;
- The employee is adopted status structurally or functionally limited incapacitated;
- He / she falls under the no-risk policy;
- The first day of illness falls within the period that you are responsible.
The handy decision tree leads you easily through the relevant questions and indicates when it is advisable to go. Objection in
Who VeReFi a subscription, you can download sample letters for every situation on verefi.nl / app

About VeReFi

VeReFi stands for Default, Reintegration and Finance. It is a method to make. Flows the social security in your organization insight That's important, because you soon 30% of the wage bill pay to public and private contributions, absenteeism and reintegration. There is usually little or no control over these funds. That can quickly cost hundreds of thousands of dollars!

With a VeReFi subscription gives you insight and control by:
• smart calculation tools and web applications
• newsletters and white papers
• convenient protocols, forms and form letters
• ... and much more.

More information: www.verefi.nl

About CS Courses
VeReFI is the knowledge platform CS Training BV. CS Training was founded in 2009 in response to the demand for high quality practical courses aimed at gaining control of the large flows in social security and health care. Founders are Regain Writers Cylin BV and Marjol Nikkels-Agema of Sensio Konsult BV. Both provide al 1998 customized training in the field of social security. Since
The high demand for training in the field of social security is not so strange. Developments in social security follow each other in rapid succession. CS Training provides knowledge and understanding of different courses, such as Directed by Default, Postal Bachelor Register Case Management and Post Bachelor course employment specialist.

In addition, we regularly organize training programs and workshops for registry case managers or other professionals. Look www.cs-opleidingen.nl for more information.

Recognized quality
The courses Directed by Default, Postal Bachelor Register Case Management and Post Bachelor course employment specialist are officially recognized by the University of Arnhem and Nijmegen (HAN). Post Bachelor programs are accredited by the Post HBO Netherlands. Also the Actuarial Association, our training her "stamp of approval" given. This gives you the guarantee of a sound quality education and a valuable degree.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less