TUSIAB AZERBAYCAN
Texnosoft
1.0.9 Varies with device
Azerbaycan Türk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti-TÜSİAB, Türkişadamlarının Azerbaycana yatırım yapmalarını sağlamak ve faaliyetlerine yardımcı olmak, üyeleri arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin, dil, din ve tarih birliğine dayanan dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile 16 Kasım 1994 yılında Baküde kurulmuştur. Kurucu üyeler: Avni Gözütok, Mustafa Özalp, M.Ali Babaşov, Faruk Güllüoğlu, Hilmi Öney, Eşref Gülerçin, Cemil Kahveci, Mustafa Pelit, Yusuf Kenan Eşki, Mehmet Akkaya. Kuruluş amaçları doğrultusunda gösterdiği faaliyetler ve Azerbaycan ve Türkiyenin devlet makamları ile iyi bir diyalog içerisinde bulunmanın yanısıra, işadamlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanmasında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ülkemiz menfaatleri doğrultusunda bu konumu en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizi ve kardeş ülke Azerbaycanı çağdaş yaşam seviyesini yakalamış, ekonomik ve sosyal sorunların büyük çoğunluğunu çözmüş ülkeler düzeyine çıkması için katkıda bulunma azmi içerisinde bulunmaktayız. Azerbaycanla tarihsel bir dostluğu paylaşan Türkiye ve Türk işadamlarımız, Azerbaycana çok önemli ve riskli bir dönemde yatırım yaparak ülke ekonomisinin gelişimine ve dünya ekonomisiyle entegrasyonuna da önemli bir ivme kazandırmıştır. Azerbaycana yatırım yapmak isteyen işadamlarına TÜSİAB aracılığı ile Azerbaycan hakkında bilgiler verilerek, iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere yüzlerce işadamının yatırım yapmaları sağlanmıştır. Düzenlenen fuarlara üyeler arasında aktif katılım sağlanarak, Azerbaycan piyasasının tanınmasına, Türk malı pazar payının artırılmasına ve kaliteye önem verilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Şirketlerin coğrafyası tüm Azerbaycanı kapsamaktadır. Bakü, Gence, Sumgayıt, Zagatala, Göyçay, Abşeron, Tovuz, Gebele, Şeki, Hacıkabul, Şamahı, Ağdaş, Lenkeran ve Azerbaycanın diğer şehir ve kasabalarında kurulan Türk ve ortaklı şirketlerimiz faaliyetlerini artırarak devam ettirmektedir. Azerbaycanda Türk yatırımları, petrol dışı yabancı yatırımlar içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Türk girişimcileri sanayi ve imalat, telekominikasyon, inşaat - taahhüt, basın - yayın, gıda, tekstil, eğitim, sağlık, banka ve sigortacılık, ulaştırma, otomotiv, petrol gibi tüm alanlarda faaliyet göstermektedirler. Faaliyette olan 230-u aşkın Türk şirketinin Azerbaycandaki yatırım tutarı 2 milyar USD-yi aşmaktadır. Bu şirketlerde 30.000-in üzerinde işçi istihdam edilmektedir

Azerbaijan Turkish Industrialists 'and Businessmen's Beynelhalk Society-AMCHAM, Türkişadam to Azerbaijan to invest and provide activities to help its members solidarity and co-operation to ensure the two countries' economic relations, language, religion and history based on the unity of friendship and brotherhood ties reinforced contribute to the goal with 16 was established in Baku in November 1994. Founding members: Avni Gozutok, Mustafa Ozalp, m.al the Babaşov, Faruk Güllüoğlu, Hilmi Oney, Ashraf's Gulercan Cemil Kamal Mustafa Pelita, the spouse Yusuf Kenan Mehmet Akkaya. Organizations for the purposes of his activities and Azerbaijan and Turkey have good dialogue with state authorities, as well as in ensuring the unity and solidarity between our businessmen significant improvements were recorded. Our country is in the interests of this location is the best way evaluating our country and brotherly countries Azerbaijani contemporary living level has achieved economic and social problems, the majority have solved the country level to rise to contribute to the determination within Teknofor. Share a historical friendship with Azerbaijan and Turkey and Turkish businessmen, in Azerbaijan is very important and risky period by investing in the development of the national economy and integration into the world economy has been an important impetus. AMCHAM for businessmen who want to invest in Azerbaijan through giving information about Azerbaijan, between the two countries, economic, social and cultural relations in order to contribute to the development of hundreds of businessmen to invest has been made. Ensuring active participation in trade fairs organized among members, market recognition of Azerbaijan, Turkish goods to increase market share and quality work is done for emphasis. Azerbaijani Company covers all of the geography. Baku, Ganja, Sumgait, Zagatala, Göyçay, Absheron, Tovuz, Gabala, Sheki, Hacıqabul, Shamakhi, Aghdash, Lankaran Azerbaijan and the other cities and towns established in the Turks and partnership of our companies activities continue to increase. Turkish investments in Azerbaijan, in the non-oil foreign investment is in the first place. Turkish entrepreneurs, industry and manufacturing, telecommunications, construction - commitment, the press - publishing, food, textile, education, health, banking and insurance, transport, automotive, such as oil are active in all areas. Turkish company, which operates more than 230-the amount of investment in Azerbaijan-is in excess of USD 2 billion. This company-over 30,000 workers are employed in

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less