AMIS HRM
MISA JSC
3.6.4 Varies with device
AMIS HRM là ứng dụng mobile của phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN. AMIS HRM giúp:

Nhân viên:
• Nộp đơn xin nghỉ phép cho cấp trên phê duyệt, tra cứu số ngày phép đã nghỉ, còn lại.
• Lập và gửi đề nghị đi công tác cho cấp trên phê duyệt, đề nghị số tiền tạm ứng, đề nghị bộ phận hành chính hỗ trợ việc đặt vé máy bay, tàu xe, khách sạn, tra cứu lịch sử đi công tác.
• Tra cứu thu nhập, thuế TNCN, các khoản khấu trừ, xác nhận hoặc gửi những thắc mắc đến bộ phận nhân sự.
• Tự cập nhật hồ sơ bản thân như thông tin liên hệ, thông tin gia đình, bổ sung bằng cấp, chứng chỉ,...giúp nhân sự luôn cập nhật được những thông tin mới nhất của nhân viên.
• Tra cứu danh bạ đồng nghiệp trong công ty, thêm vào danh bạ điện thoại.
• Soạn sẵn mẫu tin chúc mừng sinh nhật, gửi lời chúc qua SMS, email tới đồng nghiệp.

Quản lý, lãnh đạo:
• Duyệt đơn xin nghỉ phép, đề nghị công tác của nhân viên cấp dưới
• Xem các biểu đồ thống kê số lượng nhân sự theo nhiều tiêu chí (Trình độ, Tuổi, Giới tính, Thâm niên,...), tình hình biến động nhân sự, phân tích biến động nhân sự,...

Để sử dụng được sản phẩm, công ty bạn phải đang sử dụng AMIS.VN. Đăng ký sử dụng tại http://www.amis.vn
Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm tại: http://www.amis.vn/tabid/93/newsid/386/Huong-dan-cai-dat-cac-ung-dung-ve-Mobile-cua-MISA-tren-he-dieu-hanh-Android.aspx

AMIS is HRM's mobile application software business management consolidation AMIS.VN. AMIS HRM help:

Staff:
• Apply for grant leave for approval, allowing search dates were off, and the rest.
• Prepare and submit proposals on a business trip for granting approval, the proposal advance amount, proposed administrative department support ticket booking, train, hotel, travel history lookup work.
• Look income, personal income tax, deductions, confirmation or send inquiries to the HR department.
• Auto update records themselves as contact information, family information, additional qualifications, certificates, ... help staff always update the latest information of employees.
• Look up contacts colleagues in the company, in addition to telephone directories.
• Compose available records birthday, sending greetings via SMS, email to colleagues.

Management and leadership:
• Review the application for leave, the work proposed by subordinates
• See chart statistics on the number of personnel with various criteria (qualification, Age, Gender, Seniority, ...), the changes of personnel, staff turnover analysis, ...

To use the product, your company must be using AMIS.VN. Sign in using http://www.amis.vn
See instructions for installation and use of products at: http://www.amis.vn/tabid/93/newsid/386/Huong-dan-cai-dat-cac-ung-dung-ve-Mobile-cua-MISA-tren-he-dieu-hanh-Android.aspx

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less