Ánh Sáng Thật
FontXtra
1.0.0 Varies with device
Giăng 1:9:Ðó là ánh sáng thật đã đến thế gian soi sáng mọi người.

Chào đón quý vị vào trang mạng ÁNH SÁNG THẬT!

ÁNH SÁNG THẬT được dựng lên để chia sẻ niềm tin và hy vọng đến tất cả những người đã tin nhận Chúa và những người chưa biết đến Chúa. Chúng tôi cùng với qúy ông bà anh chị em cũng cố và làm mạnh mẽ thêm đức tin của chúng ta vào sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, Chúa của hết thảy chúng ta.

ÁNH SÁNG THẬT được xây dựng với ước muốn lớn nhất là làm VINH HIỂN DANH ĐỨC CHÚA TRỜI!

ÁNH SÁNG THẬT cung cấp, cập nhật những bài viết, bài đọc, bài chia sẻ và giảng luận về Kinh Thánh với kinh nghiệm sống hằng ngày để cùng quý ông bà anh chị em có sự hiểu biết thêm và suy gẫm sâu hơn về lời Chúa, thấu hiểu ý của Ngài trên mỗi đời sống cá nhân của mình hằng ngày và luôn tìm cách học hỏi để sống đẹp lòng Chúa. Chúng tôi có phần mới cho mỗi tuần và trang mạng sẽ được nối kết với email hoặc app của điện thoại di động.

ÁNH SÁNG THẬT cũng bao chứa những lời làm chứng, những câu chuyện ý nghĩa, những sự kiện đáng lưu ý xảy ra trong cuộc sống chung quanh chúng ta....

Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho mục vụ của chúng tôi và trang mạng ÁNH SÁNG THẬT.

Khải tượng của ÁNH SÁNG THẬT
-Cùng anh em lớn lên trong đức tin và cùng đi với Chúa mỗi ngày.
-Mỗi cơ đốc nhân vững vàng và lớn lên trong đức tin mỗi ngày.
-Dành thời gian trong tĩnh nguyện và tương thông với Chúa hằng ngày.
-Học để hiểu sâu thêm về lời của Chúa qua những video, bài viết, bài đọc và bài nghe chia sẻ/giảng luận về lời Chúa.
-Những gia đình cơ đốc nhân có sự hiểu biết về việc nuôi dạy con cái theo đường lối Chúa được nêu trong Kinh thánh.

John 1: 9: It is the true light has come into the world to enlighten people.

Welcome you to the website LIGHT FACT!

TRUE LIGHT were set up to share the faith and hope to all those who believe in God and those who do not know God. We along with the precious brothers and sisters and grandparents tried and have energized our faith in the salvation of Jesus, the Lord of all of us.

TRUE LIGHT built with the greatest desire is to glorify GOD!

TRUE LIGHT provide, update articles, readings, lesson sharing and sermon on the Bible to everyday life experiences to the same quarter of grandparents siblings have more understanding and deeper reflection on the word God, understand His will on each of their personal lives every day and are always looking to learn to live pleasing to God. We have a new section for each week and the website will be linked to email or mobile app.

TRUE LIGHT bag also contains the testimony, the story makes sense, noteworthy events occurred in the life around us ....

Please grandparents siblings pray for our ministry and VERY LIGHT website.

 The vision of true light
-Put Older brothers in faith and go with God each day.
-Each Christians firmly and grow in faith every day.
DSRLST time in silent prayer and communion with God daily relative.
Cavity to understand more about the word of God through videos, articles, reading and listening share / sermon on the word of God.
-The Christian families have knowledge about parenting in the ways of God are mentioned in the Bible.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less