Croatia Tax News
Deloitte Adriatics
1.3.0.0 Varies with device
Preuzimanjem Deloitte Croatia Tax News aplikacije možete pratiti naše najnovije poslovne objave i istraživanja – bilo kada i bilo gdje.
Croatia Tax News nudi pregled aktualnih objava Deloittea Hrvatska o izmjenama i dopunama poreznih propisa, praksi Suda Europske unije u pogledu interpretacije odredbi EU PDV Direktive i novostima iz područja potpora i poticaja. Osim navedenog, Croatia Tax News također omogućuje pregled aktualnih objava te usluga drugih odjela unutar Deloittea Hrvatska.
Značajke:
- Porezne i druge novosti te ostale Deloitteove objave u jednoj aplikaciji
- Pročitajte najnovije porezne novosti i informacije
- Pročitajte najnovije objave Suda Europske unije u pogledu interpretacije odredbi EU PDV Direktiva te kakav to ima utjecaj na oporezivanje u Hrvatskoj
- Pročitajte najnovije novosti iz područja potpora i poticaja
- Povežite se sa našim poreznim stručnjacima
- Pošaljite nam upit za ponudu
- Kontakt informacije za Deloitte Hrvatska
- Direktni kontakt pozivom na naš broj
- Poveznica sa našom Facebook stranicom
Ako želite biti pravovremeno informirani o hrvatskim poreznim aktualnostima ili stupiti u kontakt s našim stručnjacima, vjerujemo da će Vam naša aplikacija biti od iznimne koristi.
Zahvaljujemo na preuzimanju i radujemo se svim povratnim informacijama.
###
Croatia Tax News - Deloitte allows you to be up-to-date with our latest news and researches - anytime, anywhere. This app offers an overview of Deloitte Croatia releases on the amendments of Croatian tax regulations, ECJ's interpretation of EU VAT Directive stipulations, and grants and incentives news. D.Cro TaxNews also provides access to publications of other Deloitte Croatia departments.

Features:
- Deloitte Croatia tax and other news through a single app
- Read latest Croatia tax news
- Read latest ECJ's interpretation of EU VAT Directive stipulations and how it impacts taxation in Croatia
- Read latest grants and incentives publications
- Send offer request
- Deloitte Croatia contact info
- Direct contact by calling our number
- Link to our Facebook site
If you wish to be timely informed on Croatia current tax developments or get in touch with our experts, you will find our application very useful.
Thank you for downloading. We look forward to all your feedback.

By downloading Deloitte Croatia Tax News app you can follow our latest business publication and research - anytime and anywhere.
Croatia Tax News provides an overview of current releases Deloitte Croatia on amendments to the tax legislation, case-law of the European Union with regard to the interpretation of the provisions of the EU VAT Directive and developments in the field of support and encouragement. In addition, Croatia Tax News also provides an overview of current releases and the services of other departments within Deloitte Croatia.
Features:
- Tax and other news and other Deloitte publication in one application
- Read the latest tax news and information
- Read the latest publication of the Court of the European Union with regard to the interpretation of the provisions of the EU VAT Directive and how it has an impact on taxation in Croatia
- Read the latest news in the field of support and incentives
- Connect with our tax experts
- Send us a request for a quote
- Contact information for Deloitte Croatia
- Direct contact by calling our number
- Link to our Facebook page
If you want to be timely informed about the Croatian tax current events or to get in touch with our experts, we believe that our application will be very useful.
Thank you for downloading and look forward to all your feedback.
###
Croatia Tax News - Deloitte allows you to be up-to-date with our latest news and researches - anytime, anywhere. This app offers an overview of Deloitte Croatia releases on the amendments of German tax regulations, the ECJ's interpretation of EU VAT Directive stipulations, and grants and incentives news. D.Cro TaxNews also provides access to publications of other Deloitte Croatia departments.

Features:
- Deloitte Croatia tax and other news through a single app
- Read latest tax news Croatia
- Read latest ECJ's interpretation of EU VAT Directive stipulations and how it impacts taxation in Greece
- Read latest grants and incentives Publications
- Send offer request
- Deloitte Croatia contact info
- Direct contact by calling our number
- Link to our Facebook site
If you wish to be timely informed on Croatia current tax developments or get in touch with our experts, you can find our application very useful.
Thank you for downloading. We look forward to all your feedback.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less