REKLAMA POLYGRAF
AppSisto
2.1 Varies with device
Největší akce svého druhu v regionu střední a východní Evropy
Ve 2016 se bude konat již 23. ročník tohoto veletrhu reklamních služeb
Zaměření na technologie a materiály pro výrobu reklamy, signmaking, polygrafii, POP/POS, dárkové předměty a související služby
Pravidelná účast významných českých i zahraničních firem, výrobců a dodavatelů
Moderní a atraktivní expozice díky blízkosti oborů výstavnictví a výroby reklamy
Prestižní prostor pro setkání osobností oboru
Akce je určena pro návštěvníky z řad zadavatelů, reklamních agentur, výrobců reklamy a další
Veletrh každoročně představuje nejnovější trendy, výrobní postupy a moderní řešení reklamní komunikace
Odborný doprovodný program, garantovaný významnými osobnostmi
Kontraktačně-prodejní veletrh
Současně s veletrhem proběhe akce Event Day.
Reklama Polygraf

dlouholetá tradice
vysoká návštěvnost odborné veřejnosti
odbornost veletrhu
jediný veletrh svého druhu
nejvýznamnější akce oboru reklamy v rámci střední a východní Evropy
vysoká úroveň vystavovatelů
široká nomenklatura, pokrývající všechny sféry reklamní komunikace
garance odborných médií
účast významných osobností
cílené oslovení odborníků z tuzemska i zahraničí
volné vstupenky pro obchodní partnery k zakoupené výstavní ploše
široké portfolio služeb pro vystavovatele
vydání veletržního katalogu s profily vystavovatelů
moderní veletržní areál s 3000 parkovacími místy
odborný doprovodný program – konference, semináře, workshopy
mediální kampaň cílená na návštěvníky – v České republice i v zahraničí
Fakta o veletrhu Reklama Polygraf 2015

Termín konání:12. – 14. 5. 2015
Celkový počet vystavovatelů:230
Z toho zahraničních:32
Hrubá výstavní plocha:11 200m2
Počet návštěvníků:8 278
Z toho zahraničních:1 623

The largest event of its kind in Central and Eastern Europe
In 2016 it will be the 23rd edition of this fair advertising services
Focusing on technology and materials for the production of advertising, sign making, printing, POP / POS, gifts, and related services
Regular participation of leading Czech and foreign companies, manufacturers and suppliers
Modern and attractive exposure due to the nearby fields of exhibitions and advertising production
The prestigious meeting space for celebrities field
The event is intended for visitors from the authorities, advertising agencies, producers of advertising and other
Fair annually presents the latest trends, production processes and advanced solutions Advertising Communication
Professional accompanying program, guaranteed by important personalities
Contracting and sales fair
Simultaneously with the fair mileage Action Day Event.
Advertising Polygraph

Long tradition
High traffic professionals
expertise fair
the only fair of its kind
the most significant events in the field of advertising within Central and Eastern Europe
high level of exhibitors
wide nomenclature, covering all aspects of advertising communication
Best of specialized media
participation of prominent personalities
Targeted addressing experts from home and abroad
free tickets for business partners purchased the exhibition area
a broad portfolio of services for exhibitors
edition of the fair catalog with the profiles of exhibitors
modern exhibition area with 3,000 parking spaces
accompanying program - conferences, seminars, workshops
media campaign targeted at visitors - in the Czech Republic and abroad
Facts about Fair Advertising Polygraph 2015

Date: 12th - 14. 5. 2015
Total number of exhibitors: 230
Of which foreign: 32
Gross exhibition area: 11,200 square meters
Number of visitors: 8278
Of which foreign: 1623

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less