Begin Time
Begin OÜ
1.6.0 Varies with device
Begini Äppi kasutatakse, et edastada töötajate töötunnid, asukohad ning tükitööd. Nende andmete põhjal on võimalik olulisel määral muuta efektiivsemaks töötajate ja ülemuse vahelist andmevahetust. Tänaseks on enamusel nutitelefonidel esindatud GPS (Global Positioning System), mis võimaldab kõik tegevused edastada täpse asukohaga. Andmete edastamine on eriti lihtne, mõne puutega on võimalik edastada täpne asukoht, konkreetne töö liik ning alustamise kellaaeg.

NB! Vajab Begin OÜ poolt pakutavat nutitelefoni teenust. Seda saab tellida võttes meiega ühendust http://begin.ee või helistades +372 7700222.

Mida võidab klient kui töötajad edastavad andmeid kasutades Nutitelefoni Äpp-i?

Paraneb töökeskkonna distsipliin
Rahaline kokkuhoid sest töötundide edastamine muutub oluliselt täpsemaks
Alati on teadmine kas töötajad on objektil õigeaegselt ning puudub vajadus pidevaks objekti kontrolliks
Tunnilehtedega seotud paberimajandus muutub olematuks
Töölehtedega seotud paberimajandus muutub olematuks ning tükitöö arvestus toimub automaatselt
Oluliselt paraneb suhtlus kiirus töödejuhataja ja töötaja vahel
Suureneb töötajate turvalisus, sest vastutaval isikul on alati ülevaade töötajate hetke asukohast
Logistiline planeerimine muutub lihtsamaks, sest töötajate asukohad on positsioneeritud

Töötab ka internetiühenduse puudumisel

Internetiühenduse puudumisel salvestatakse kogu info telefoni mällu. Ühenduse taastumisel saadetakse kogu info edasi serverisse.

Võimalik ise seadistada kuidas andmete edastamine toimub – salvestada kõik info ainult telefoni mällu ning interneti mitte kasutada ( näiteks välismaal olles ) või saata andmeid edasi ainult Wifi levialas olles

Millisele ettevõttele sobib Nutitelefoni Äpp lahendus?

Ehitus
Puhastus ja koristus
Hooldus
Koduõendus ja sotsiaalhoolekanne
Teenindus
Kõik võimalikud asutused ja ettevõtted kelle töötajad liiguvad erinevatel objektidel ning täidavad töölehti või tunnilehti

Näiteks:

Ehitusettevõte ning Teie 20 töötajat edastavad kogu päeva tehtud tööd ning töötunnid reaalajas ning digitaalselt ja lisaks on teada ka nende reaalsed asukohad! Kogu tükitöö arvestus muutub digitaalseks ning automaatselt arvutatakse kokku tehtud ruutmeetrid, kuupmeetrid, tükid ja tunnid.

Puhastus-, koristusettevõte ning Teie 20 koristajat edastavad objektile saabumise ning lahkumise digitaalselt. Teil ei teki juhust kui klient helistab kurjal toonil, et koristaja ei ole objektile saabunud!

Hooldusettevõte ning 20 hooldustehnikut edastavad täpsed andmed millisel objektil hetkel ollakse, millist tööd tehakse, mis on objektil puudu ning millised on lisa märkused. Samal ajal saab kontor saata vastuse millised on edasised juhised!

Koduõendus-, sotsiaalhoolekande ettevõte ning Teie 20 koduõde edastavad täpsed kliendi külastused ning töötunnid digitaalselt. Lisaks teavitavad kordadest kus hooldusalune ei vaja hooldust ning kontoril tekib ressursi ümberplaneerimise võimalus.

Begining App is used to transmit personnel time, and locations of piece-work. Based on these data it is possible to significantly change the effective exchange of information between employees and superiors. Today, the majority of smartphones represented a GPS (Global Positioning System), which allows all actions to transmit the exact location. Transmission of data is particularly simple, a touch can transmit the exact location of a particular type of work, and a start time.

NB Still to Begin LLC smartphone offered by the service. It can be ordered by contacting us or by calling +372 http://begin.ee 7700222nd

What are the benefits if the employees reporting to the customer using the smartphone app's?

Improves workplace discipline
Financial savings for the transmission of working hours will be significantly more accurate
It is always a good time to know the staff at the site, and there is no need for continuous monitoring of the object
Hours of paperwork related to the pages gets caught
Worksheets related paperwork gets caught and is automatically calculated by piece
Significantly improves the speed of communication between the manager and the employee
Increases the security of employees, because the person responsible has always review the current road workers
Logistical planning becomes easier as staff positions are positioned

Internet connection is working well in the absence of

Not connected to the Internet all the information stored in the phone memory. Connection is all the information is sent to the server.

It is possible to configure how the data transfer takes place itself - just save all the data in the phone memory and non-users (eg abroad) or send data on WiFi coverage only after

Which company is the smartphone app solution?

Construction
Cleaning and tidying
Maintenance
Home nursing and social work
Service
All possible institutions and companies whose employees move various objects and perform worksheets or lesson sheets

For example:

Your construction company and 20 employees throughout the day and work hours digitally and in real time, and also know their real locations! Total piecework accounting will be calculated automatically and digitally made square meter, cubic meters, pieces and lessons.

Cleaning, cleaning, cleaning service company, and your 20 Moved arrival and departure digitally. You do not have this opportunity when a customer calls the evil tone, that cleaning is not a subject arrived!

Maintenance company, and 20 in which the service technician to receive accurate information on the object at the moment, it is the kind of work done, which is on the site and what are the additional comments. At the same time, you can send a response to an office what are the instructions!

Home nursing, social enterprise and your 20 koduõde receive accurate customer visits digitally, and hours worked. In addition, tell rotations, which do not require any maintenance under the care and office around the resource planning opportunity.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less