BitClub Khmer
BCN JDI
1.0 Varies with device
យើង បានរួបរួមកំលាំងនៃ ការប្រមូលទុនពីសំណាក់មនុស្សទូទៅ ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នក នូវឱកាសរកលុយ ដែលខុសប្លែកពីគេ និងមានដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវ នៅក្នុង ឧស្សាហកម្ម Bitcoin។ តាមរយៈ ការប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់យើង យើង បង្កើតបាននូវ បេសកកម្មរុករកចំណេញមួយ ដែលប្រើប្រាស់ រចនាសម្ព័ន្ធទូទាត់សំរាប់ការណែនាំសមាជិកថ្មី ដើម្បីបង្កើន អានុភាព សក្តានុផលរកប្រាក់ចំណូលរបស់សមាជិកយើង។

គំនិត គឺសាមញ្ញនោះទេ! លោកអ្នក ចំណាយលុយទិញនូវ ឧបករណ៍សំរាប់ប្រើក្នុងការរុករកកាក់ Bitcoin ចំណែកយើង នឹងទូទាត់អោយលោកអ្នកវិញ ទៅតាមចំណែកហ៊ុនរបស់លោកអ្នក នូវរាល់កាក់ Bitcoin ដែលអាចរុករកបាន។ នៅពេល អ្នកចំណែករំលែកឱកាសនេះ ជាមួយ សមាជិកដទៃទៀត ហើយនៅពេល ពួកគេ ធ្វើការទិញ នោះ អ្នក នឹងទទួលបាន កំរៃជើងសារ នូវរាល់កាក់ Bitcoin ដែលរកបានពី ការទិញរបស់ពួកគេ។

លោកអ្នក ចែករំលែកកាន់តែច្រើន នោះលោកអ្នក នឹងរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនដែរ!

នៅពេលដែល ចំនួនសមាជិករបស់យើង លូតលាស់កាន់តែច្រើនឡើង យើងទាំងអស់គ្នា នឹងមានចំណែកមួយ យ៉ាងធំ នៅក្នុង ឧស្សាហកម្មមួយនេះ ហើយផ្តល់នូវរបស់ម៉្យាង ដែល Bitcoin ត្រូវការបំផុតគឺ…. អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើង!

អាងរុករកកាក់របស់ BitClub... ដំណើរការរុករកកាក់ 2 កន្លែងជាមួយនឹង ទីតាំងដែលពង្រីកខ្លួនធំយ៉ាងលឿន ស្ថិតនៅប្រទេស Iceland។ ទីតាំងនេះ បើកចំហរអោយ សាធារណៈជន ដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌ អាចចូលធ្វើទស្សនកិច្ចបាន។ អាងរុករកកាក់ របស់យើង ក៏បើកចំហរសំរាប់ សាធារណៈជនដែរ ដើម្បីអ្នកណាក៏ដោយ ដែលចង់រួមចំណែក បង្កើនកំលាំងគ្នា អាចចូលរួមបាន យ៉ាងងាយស្រួល។

យើងទិញយករាល់ឧបករណ៍រុករក ដើម្បីអោយ BitClub មានសិទ្ធពេញលេញលើវា និងងាយស្រួលលក់ ផ្នែករឹង ទៅក្នុងទីផ្សារផលិតផលមួយទឹក នៅពេល វាខិតជិត អាយុកាលប្រើការចុងក្រោយរបស់វា។ យើងផ្លាស់ប្តូរផ្នែករឹងចាស់ចេញ ហើយដាក់ផ្នែករឹងថ្មី និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងចូល។ រាល់ពេលដែល យើងជំរុះឧបករណ៍ចាស់ៗចេញ នោះសមាជិករបស់យើង មានឱកាស នឹងធ្វើជាម្ចាស់របស់ពួកវា បើសិនជា ពួកគេ ជ្រើសរើស។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចុចត្រង់នេះ

សមាជិកម្នាក់ៗរបស់ BitClub អាចជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រតិបត្តិការណ៍របស់អាងរុករក តាមរយៈការប្រើប្រាស់ Bitcoin ដើម្បីទិញវា។ យុទ្ធសាស្ត្រទិញបន្ថែមនេះ គឺជាអ្វីដែលអនុញ្ញាតិអោយយើង អាចបន្តពង្រីក និងទិញយកផ្នែករឹងសំរាប់រុករក កាន់តែច្រើនឡើង។

កាក់ Bitcoin ទាំងអស់ ដែលទទួលបានពីបេសកកម្មរុករករបស់យើង ត្រូវបានបែងចែកជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

We have united forces of collecting funds from the people to offer you the opportunity to make that difference and phase in Bitcoin industry. By using our expertise we develop a profitable exploration missions using a payment structure for introducing new members to leverage the potential of our earnings.

The idea is simple! You spend money to buy equipment for use in exploration bitcoin, we will pay you based on your share of any bitcoin can navigate. When you share this opportunity with other members, and when they make a purchase, you will get a commission every bitcoin earn from their purchases.

The more you share, the more you will earn!

When the number of our members grow more and more of us will have a great contribution in the industry and offers one of the coolest things Bitcoin is most needed .... An increasing number of consumers!

Pool Explorer browser BitClub ... coin coin 2 larger location with expanded rapidly in Iceland. This location is open to the public who meet the requirements can visit. Explore our coin pool is also open to the general public, to anyone who wants to contribute forces can easily join.

We bought all the tools to navigate BitClub has full hardware and easy to market a product when approaching its final lifetime. We changed out the old hardware, new hardware and more effective. Every time we elimination of old tools that our members have the opportunity to take ownership of them if they choose. For more information, click here

Each member of BitClub can assist in the operation of the pool navigation through the use of Bitcoins to buy it. This strategy is what has allowed us to continue to expand and acquire hardware for more browsers.

Bitcoin all received from our exploration missions are divided on a daily basis!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less