MAS Mobilný dochádzkový systém
Cloud-IT s.r.o.
1.2.1 Varies with device
MAS (Mobile attendance system) je jednoduché a elegantné riešenie na sledovanie mobilnej dochádzky pracovníkov. Mobilná dochádzka umožňuje zaznamenať čas príchodu a odchodu pracovníkov na a z pracoviska priamo cez mobilný telefón alebo tablet. Vhodné pre dočasné pracoviská alebo pracoviská v exteriéri. Výhodou sú nízke vstupné a prevádzkové náklady a výsledná efektivita.

Pre správne fungovanie aplikácie je potrebné mať zakúpenú licenciu software RECRU alebo REBORN:
http://www.cloud-it.sk/recru
http://www.cloud-it.sk/reborn
http://www.cloud-it.sk/demo

Pre viac informácií nás kontaktujte emailom na info@cloud-it.sk alebo telefonicky na +421948074014

Prehľad funkcií:
1. Evidencia dochádzky pracovníkov
- pracovníci môžu byť interní aj externí
- výkon práce na blízkom či vzdialenom pracovisku
- skenovanie dochádzky je možné aj v offline režime
- nie je potrebné investovať žiadne ďaľšie finančné prostriedky do nových zariadení
- odbúra neefektívne papierové vedenie dochádzky

2. Licencia REBORN
- evidencia skladových pohybov scanovaním QR kódov
- evidencia pohybov na sklade náradia scanovaním QR kódov

3. Prehľadné užívateľské rozhranie
- zaznamenané údaje sú okamžite dostupné online
- úspora nákladov na evidenciu
- hotové dáta pre mzdový systém
- online evidencia pohybov na skladoch

4. Vždy aktuálne informácie
- zaznamenané údaje sú okamžite dostupné online v tabuľke s evidenciou dochádzky
- presnosť a spoľahlivosť dát sa odrazí v efektivite a úspore nákladov firmy
- výrazne zefektívňuje a zjednodušuje fakturáciu výkonov a spracovanie miezd

MAS (Mobile attendance system) is a simple and elegant solution to Trace Mobile attendance workers. Mobilná attendance to record the time of arrival and departure workers from the workplace directly via cell phone or tablets. Suitable for temporary workplaces or workplaces outdoors. The advantage is low initial and operating costs and the resulting efficiency.

For the proper functioning of the application you must have purchased software license recr or REBORN:
http://www.cloud-it.sk/recru
http://www.cloud-it.sk/reborn
http://www.cloud-it.sk/demo

For more information please contact us by email at info@cloud-it.sk or call +421948074014

Overview of features:
1 Attendance records pracovníkov
- Workers can be internal and external
- The performance of work at a nearby or remote work
- Scan attendance is possible even while offline
- No need to invest any additional funds in new facilities
- Degrade inefficient paper vedenie attendance

2 License REBORN
- Records of stock movements scanning QR codes
- Registry movements Toolbox scanning QR codes

3 Convenient user interface
- Recorded data are immediately available online
- Cost savings records
- Ready data for payroll system
- Registry online movements of Stock

4 Up to date information
- Recorded data are readily available online in the table with evidence of attendance
- Accuracy and reliability of the data will be reflected in efficiency and cost savings firmy
- A significantly streamlines and simplifies billing performance and payroll

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less