Comperia Agent
Comperia.pl S.A.
1.0 Varies with device
Comperia Agent to innowacyjne, proste w obsłudze i w pełni profesjonalne narzędzie przygotowane specjalnie dla AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH. Dzięki Comperia Agent można, w każdym miejscu i o każdej porze, mieć dostęp do portfela swoich klientów, przygotowywać i porównać oferty ubezpieczeniowe (w tym wysokość składki), wystawiać polisę oraz efektywnie zarządzać swoim czasem.

Dzięki pobraniu aplikacji Comperia Agent zyskujesz:
- dostęp do portfela swoich klientów z każdego miejsca na świecie, o każdej porze dnia i nocy
- możliwość przeglądania bazy pojazdów swoich klientów
- możliwość przeglądania bazy nieruchomości swoich klientów
- dostęp do wystawionych wcześniej polis swoich klientów, m.in. komunikacyjnych, majątkowych i turystycznych
- możliwość WYLICZANIA SKŁADKI dla swoich klientów
- możliwość przygotowywania profesjonalnej oferty w WIELU TOWARZYSTWACH UBEZPIECZENIOWYCH JEDNOCZEŚNIE
- możliwość wystawienia polisy
- możliwość przygotowania pełnej dokumentacji w sposób uproszczony
- odczytywanie danych z dokumentów za pomocą systemu OCR (powered by ABBY)

Przykłady zastosowania:
- jeśli masz klienta czy znajomego, który jest zainteresowany poznaniem składek na ubezpieczenie swojego auta, możesz w krótkim czasie porównać oferty wiodących towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku z poziomu tabletu lub telefonu.
- szybko zweryfikujesz dane swoich klientów i przypomnisz im o kończących się ubezpieczeniach lub innych ważnych terminach
- wystawisz polisę będąc na nartach w Austrii, w kolejce na lodowiec :)

Innowacyjność, funkcjonalność, intuicyjność to tylko niektóre zalety aplikacji, dzięki której bycie agentem nabiera nowego wymiaru.

Żeby uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej, musisz posiadać konto w systemie Comperia Agent - wypełnij formularz zgłoszeniowy pod adresem http://comperiaagent.pl lub skontaktuj się z naszym działem obsługi agenta pod numerem 22 395 52 71 i ZOSTAŃ NASZYM AGENTEM!

Oferujemy pierwszą w Polsce aplikację pozwalającą na mobilne zarządzanie portfelem klientów, zawartymi umowami i, przede wszystkim, efektywne gospodarowanie czasem swojej pracy. Uproszczona forma rozliczeń i atrakcyjne prowizje sprawiają, że praca staje się przyjemnością.

Zostań Agentem Comperii, wypełnij formularz zgłoszeniowy pod adresem http://comperiaagent.pl lub zadzwoń 22 395 52 71

Comperia Agent is an innovative, easy-to-use and fully professional tool made especially for insurance agents. With Comperia agent can, at any place and at any time, have access to the portfolio of their clients, prepare and compare the offers of insurance (including the premium), issue a policy, and effectively manage your time.

By downloading the application you get Comperia Agent:
- Access to a portfolio of their clients from anywhere in the world, at any time of the day or night
- The ability to browse the database of their customers vehicles
- The ability to view real estate database of its customers
- Access to previously issued policies of its customers, including communications, property and tourism
- The contribution possible to their clients
- The ability to prepare professional offer in many insurance companies SIMULTANEOUSLY
- The possibility of the policy issue
- Ability to prepare complete documentation in a simplified manner
- Read data from documents using OCR (powered by ABBA)

Examples:
- If you have a customer or a friend who is interested in knowing the insurance premiums, your car, you can quickly compare offers from leading insurance companies on the Polish market on your tablet or phone.
- Quickly verify the data of its customers and remind them of ending insurance or other important dates
- We put the policy while skiing in Austria, lined up on the glacier :)

Innovation, functionality, intuitiveness are some of the application, which allows an agent of a new dimension.

To access the mobile application, you must have an account in the system Comperia Agent - fill in the registration form at http://comperiaagent.pl or contact our customer service agent at number 22 395 52 71 and BECOME OUR AGENT!

We Poland's first mobile application that enables the customer portfolio management, standard terms and, above all, effective time management of their work. The simplified form of settlement and fees make work a pleasure.

Become an Agent Comperia, fill out the registration form at http://comperiaagent.pl or call 22 395 52 71

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less