Sales Raider
Business Software Solutions Ltd.
0.1.7 Varies with device
Мобилното приложение Sales Raider обхваща трите основни направления: усъвършенствани директни продажби, събиране на заявки и доставка и мърчъндайзинг.
Продуктът се настройва спрямо специфичните изисквания на клиента, може да се използва върху различни мобилни устройства и е лесен за поддръжка.
Ползи от внедряването на софтуера за автоматизация на мобилните продажби Sales Raider:
- Намаляване на транспортните разходи с 40%
- Намаляване на времето за обработка на един клиент с 30%
- Намаляване на загубите от грешки и кражби с 70%
- Постигане на висока мобилност на търговския представител
- 100% прозрачност на процеса

ВАЖНО!
За да заредите данни относно артикули и клиенти трябва да отидете в раздел "Зареждане" на модул "Синхронизация", който е достъпен от главното меню.

Контакти:
http://www.bss.bg/

Business Software Solutions Ltd.

София 1700
Бизнес център Туинс
ул. Никола Габровски 79

Телефон: (+359 2) 960 42 00
Факс: (+359 2) 960 42 18
E-mail: office@bss.bg

Mobile Application Sales Raider covers three main areas: improved direct sales, collecting orders and delivery and merchandising.
The product is adjusted to the specific requirements of the customer, can be used on a variety of mobile devices, and is easy to maintain.
Benefits of implementing a software for automation of mobile sales Sales Raider:
- Reduce transportation costs by 40%
- Reducing the processing time of a customer by 30%
- Reduce the cost of errors and theft by 70%
- Achieving high mobility sales representative
- 100% transparency of the process

IMPORTANT!
To load data on products and customers should go to the "Load" module "Synchronization" which is accessible from the main menu.

Contacts:
http://www.bss.bg/

Business Software Solutions Ltd.

Sofia 1700
Business center Twins
ul. Nikola Gabrovo 79

Phone: (+359 2) 960 42 00
Fax: (+359 2) 960 42 18
E-mail: office@bss.bg

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less