Synergia EuCO
Europejskie Centrum Odszkodowań SA
1.2.2 Varies with device
Aplikacja dla agentów firmy Europejskie Centrum Odszkodowań SA.

Dostęp do danych w programie Synergia jest podzielony na cztery podstawowe kartoteki:
- Agenci
- Sprawy przysłane
- Sprawy prowadzone
- Sprawy w archiwum
- Konfiguracja (ustawienia)

Agenci
Funkcja wyświetla listę zrekrutowanych w zadanym okresie czasu (od-do) agentów.
Lista wyświetla podstawowe dane agentów takie jak:
- imię i nazwisko agenta
- numer agenta
- miejscowość
- aktualny procent wynagrodzenia

Sprawy przysłane
Funkcja wyświetla listę przysłanych w zadanym okresie czasu (od-do) umów klienckich.
Lista wyświetla podstawowe dane przysłanych umów takie jak:
- imię i nazwisko klienta
- data przysłania sprawy
- imię i nazwisko agenta
- status sprawy

Sprawy prowadzone
Funkcja wyświetla listę prowadzonych (lub zgłoszonych ) w zadanym okresie czasu (od-do) umów klienckich.
Lista wyświetla podstawowe dane przysłanych umów takie jak:
- imię i nazwisko klienta
- numer sprawy
- data przyjęcia/zgłoszenia sprawy
- imię i nazwisko agenta
- procent wynagrodzenia
- rodzaj szkody

Sprawy w archiwum
Funkcja wyświetla listę zarchiwizowanych w zadanym okresie czasu (od-do) umów klienckich.
Lista wyświetla podstawowe dane przysłanych umów takie jak:
- imię i nazwisko klienta
- numer sprawy
- data archiwizacji sprawy
- imię i nazwisko agenta
- powód archiwizacji

Application for company agents European Centre for Compensation SA.

Access to data in the Synergy program is divided into four basic files:
- Agents
- Cases sent
- Cases processed
- Cases archive
- Configuration (Settings)

Agents
The function displays a list recruited in a given period of time (from-to) agents.
The list shows the basic data of agents such as:
- The name of an agent
- The number of agent
- Town
- Current percentage of your salary

Cases sent
The function displays a list sent in a given period of time (from-to) client contracts.
The list shows basic data sent contracts such as:
- Customer name
- The date of sending the matter
- The name of an agent
- The status of the case

Cases processed
The function displays a list of research (or reported) in a given period of time (from-to) client contracts.
The list shows basic data sent contracts such as:
- Customer name
- Case number
- Date of adoption / application issues
- The name of an agent
- The percentage of salary
- Type of injury

Cases archive
The function displays a list of archived in a given period of time (from-to) client contracts.
The list shows basic data sent contracts such as:
- Customer name
- Case number
- The date of filing of the case
- The name of an agent
- Reason for archiving

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less