NHA Survey
Android App.
1.1 1.7mb

เป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับประเมินการให้บริการของการเคหะแห่งชาติ ณ จุดบริการลูกค้าเท่านั้น

(เหมาะกับการทำงานบน Samsung Galaxy Tab3)

Content rating: Medium Maturity

Requires OS: 3.2 and up

...more ...less