Dochádzkový Terminál FLOWii
Flowii
1.6.3 Varies with device
OBJAVTE POHODLNÝ A NENÁROČNÝ SPÔSOB SLEDOVANIA DOCHÁDZKY VAŠICH ZAMESTNANCOV!

Dochádzkový terminál FLOWii je inovatívnym doplnkom dochádzkového systému www.flowii.com. Spoločne predstavujú moderný a jednoduchý systém na monitoring a evidenciu dochádzky zamestnancov. Dochádzkový terminál umožňuje sledovať odchody, príchody, iné udalosti a prerušenia čerpania pracovného času prostredníctvom tabletu. Záznamy z terminálu sú okamžite dostupné online v Dochádzkovom systéme. Všetky údaje o dochádzke vidíte v prehľadnej tabuľke, grafoch a štatistikách.

FLOWii Dochádzkový systém spoločne s terminálom vám ponúkajú:

• Jednoduchý a ekologický spôsob evidencie dochádzky
• Prehľad o dochádzke v reálnom čase, nech sa nachádzate kdekoľvek
• Výpočet odpracovaného času a čerpania absencií zamestnancov
• Dochádzkové reporty a štatistiky
• Žiadna investícia do špeciálnych HW zariadení ani časovo náročná implementácia
okamžité používanie

Vyskúšajte, teraz až na 60 dní ZDARMA! Potom od 3€ mesačne.

★★ V prípade záujmu používať dochádzkový terminál je potrebné prihlásiť sa najskôr do aplikácie FLOWii - dochádzkový systém.
http://www.flowii.com/sk/aplikacie/dochadzkovy-system

Postup ako používať FLOWii terminál v tablete:
http://www.flowii.com/sk/pomocnik/online/hardware_attendance_terminal.htm

DISCOVER convenient and easy way attendance tracking of your employees!
 
Attendance terminal FLOWii is an innovative complement attendance system www.flowii.com. Together, they constitute a modern and simple system for monitoring and recording of employees. Attendance terminal lets you track departures, arrivals, other events and interruptions spending time working through the tablet. Records from the terminal are immediately available online in attendance system. All information on the attendance you see in a table, graphs and statistics.
 
FLOWii Attendance system together with the terminal offers:

• A simple and environmentally friendly method of recording attendance
• Overview of attendance in real time, wherever you are
• Calculation of time worked and absences of employees drawing
• Attendance reports and statistics
• No investment in special hardware devices or time-consuming implementation
immediate use

Try, now up to 60 days for FREE! Then from 3 € per month.
 
★★ If you would like to use attendance terminal, it is necessary first to log on to the application FLOWii - attendance system.
http://www.flowii.com/sk/aplikacie/dochadzkovy-system

To learn how to use FLOWii terminal in tablet:
http://www.flowii.com/sk/pomocnik/online/hardware_attendance_terminal.htm

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.1 and up

...more ...less