ISEEMORE
ISEEMORE B.V.
1.0.4 Varies with device
ISEEMORE ("I see more") reduceert de administratieve last en biedt meer, beter en sneller inzicht in de prestaties van organisaties. In een overzichtelijk scherm gepresenteerd op tablet of smartphone ziet u in één oogopslag waar nadere aandacht dient te worden besteed. De bedrijfsgegevens worden getoond, waarbij u kunt inzoomen. Invoer van gegevens via tablet en smartphone en via eenmalige koppeling met elk boekhoudpakket.

Wat is ISEEMORE?

Een management informatiesysteem, waar deze BI-App deel van uitmaakt

-voor ondernemers, managers, bestuurders, accountants, franchisegevers en –nemers

-faciliteert de toepassing, ontwikkeling en verfijning van

-bedrijfseconomische inzichten en analyses

-planning en controle mechanismen

-biedt functionaliteit voor

-definitie van elke gewenste prestatiemeter voor elk gewenst deel van het bedrijfsproces

-(benchmark)overzichten, standaard en op maat

-periodieke prestatiemeting binnen een groep van organisaties die is gebaseerd op gemeenschappelijke kenmerken

-beheer van financiële en operationele gegevens en documenten

-integratie met bestaande informatievoorziening, koppeling met elke boekhouding
Wat biedt ISEEMORE?
Altijd en overal actueel inzicht in de prestatie van de organisatie

-ten opzichte van budget, voorgaand jaar en soortgelijke organisaties

-door consolidatie op elk organisatieniveau; zoals winkel, holding, werkmaatschappij, stichting, project, product, afdeling of samenstel van soortgelijke organisaties

-op basis van financiële en operationele gegevens of combinaties daarvan, in de periode gerealiseerd en cumulatief

-via prestatiemeters, signaleringen, heldere overzichten en eenvoudige invoermogelijkheden

-gepresenteerd op smartphone, tablet en PC
Producten ISEEMORE
De producten van ISEEMORE kennen een logische opbouw en ondersteunen een groeimodel

-Quick scan
Wekelijks inzicht in eigen prestatie en gemiddelden ondernemingsgroep

-Organisatiemonitor
Volledig en actueel inzicht in de prestatie van de organisatie

-Benchmarking
KPI’s kunnen definiëren, ontwikkeling van maatwerkrapportages

ISEEMORE is als SBR XBRL Benchmarktool op 15 mei j.l. gelanceerd tijdens het seminar 'Benchmarking met SBR XBRL voor het MKB' op de Hogeschool van Amsterdam, Economie en Management / HES. ISEEMORE heeft in een proof of concept aangetoond dat branchespecifieke benchmarking rapportage met SBR XBRL werkt en vele voordelen biedt, voor alle betrokken partijen. ISEEMORE kan SBR XBRL berichten geautomatiseerd verwerken tot branche en formule specifieke rapporten (zogenaamde boxplots) waarin de cijfers op groeps(segment)niveau samen met die van de individuele onderneming kunnen worden vergeleken. Zodra de KVK gepubliceerde jaarrekeningen in SBR XBRL aanlevert wordt de informatie over de trends en prestaties van het afgelopen jaar inzichtelijk. Zodra de banken, via intermediairs of via (toestemming van) de ondernemer de kredietrapportages in SBR XBRL aanleveren, dan kan deze informatie op maandelijkse en zelfs op wekelijkse of dagelijkse basis beschikbaar komen. Dit is revolutionair te noemen! Want dit houdt in dat ISEEMORE met benchmarking met SBR XBRL tot anderhalf jaar eerder dan nu de door ondernemers, financierders, overheid en verzekeringsmaatschappijen begeerde informatie kan tonen.

ISEEMORE ("I see more") reduces the administrative burden and offers more, better and faster understanding of the performance of organizations. In a simple screen presented on tablet or smartphone, you can see at a glance where further attention should be paid. The company will be displayed, allowing you to zoom in on. Data entry via tablet and smartphone using single link with any accounting package.

What is ISEEMORE?

A management information system, where the BI App belongs

-for entrepreneurs, managers, administrators, accountants, franchisors and borrowers

-faciliteert application, development and refinement of

-bedrijfseconomische insights and analysis

planning and control mechanisms

-provides functionality for

-definition of any performance counter to any part of the business

- (Benchmark) charts, standard and custom

-periodieke performance within a group of organizations that is based on common characteristics

management of financial and operational data and documents

Integration with existing information, linking with each accounting
What does ISEEMORE?
Always and everywhere date insight into the performance of the organization

-ten against budget, previous year and similar organizations

-by consolidation at every organizational level; such as shopping, holding, subsidiary, foundation, project, product, department, or set of similar organizations

offered principles of financial and operational data, or combinations thereof, realized in the period and cumulatively

-via performance counters, alerts, clear statements and simple input options

-gepresenteerd on smartphones, tablets and PC
Products ISEEMORE
Products ISEEMORE have a logical structure and support a growth model

-Quick Scan
Weekly insight into their own performance and averages enterprise group

-Organisatiemonitor
Complete and current understanding of the performance of the organization

-Benchmarking
KPIs can define, develop customized reports

ISEEMORE as SBR XBRL Benchmarktool on May 15th launched during the seminar "Benchmarking with SBR XBRL for SMEs' at the Hogeschool van Amsterdam, Economics and Management / HES. ISEEMORE in a proof of concept demonstrated that industry-specific benchmarking reports with SBR XBRL works and offers many advantages for all parties involved. ISEEMORE can SBR XBRL messages automated processing to industry specific reports and formula (known as box plots) in which the figures group (segment) level can be compared. Together with those of the individual company Once the KVK published accounts in SBR XBRL will provide information on the trends and performance of the past year insightful. Once the banks, through intermediaries or through (permission of) the business credit reports in SBR XBRL submission, this information on a monthly and even weekly or daily basis can become available. This is called a revolutionary! Because this means that ISEEMORE now can show. Coveted by entrepreneurs, financiers, government and insurance information with benchmarking with SBR XBRL and a half years earlier than

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less