GexPay
GexPay
1.0.27 Varies with device
Využívajte aplikáciu GexPay zadarmo a za obedy v reštauráciách môžete platiť jednoducho, rýchlo a presne toľko - koľko potrebujete. Mobilná aplikácia GexPay so stravným kreditom namiesto papierových stravných lístkov vám navyše umožní posielať svoj kredit blízkym alebo rodine.

Stravné lístky v mobile s aplikáciou GexPay
Vďaka inovatívnej a bezpečnej aplikácii GexPay môžete odteraz nosiť svoje stravné lístky v mobile. Vždy keď ich budete potrebovať, navolíte si vo svojom smartfóne presnú hodnotu a jednoducho bezhotovostne za obed zaplatíte. Vybranú sumu môžete dokonca presúvať blízkym a rodine na ich smartfón. Aplikácia GexPay funguje aj na starších smartfónoch a tabletoch, v momente platenia nie je závislá od mobilných dát a siete. Pre všetky typy smartfónov je na stiahnutie zadarmo.

Ako platiť s GexPay?
Pri platbe aplikáciou GexPay využívate iba svoj telefón, ktorý vygeneruje unikátny QR kód pre každú platbu. Čítačka určená pre tento typ transakcie zosníma QR kód a odčíta elektronické stravné v presne požadovanej výške. Problémy s vydávaním hotovostných peňazí už viac nehrozia. Ak máte gastrolístok radšej vytlačený, stačí si vygenerovaný QR kód vytlačiť a predložiť v danej prevádzke. Mobilná aplikácia GexPay vám požadovanú sumu presne odráta.

Pri samotnom platení aplikáciou GexPay pripojenie na internet nepotrebujete. Platbu prevádza iba aplikácia v smartfóne. Aktívny prístup k internetu cez WiFi alebo dátové služby poskytované mobilným operátorom je potrebné iba pri aktivácii účtu a pri prehľade o pohyboch na ňom. Nonstop pripojenie na internet potrebuje iba príjemca platby, aby bola platba zaznamenaná.

GexPay stravným kreditom je možné platiť iba v zmluvných prevádzkach – reštauráciách a predajniach potravín za jedlo a nápoje. Každý QR kód je vygenerovaný originál, pri platbe je notifikovaný a systém ním umožňuje platiť iba raz. Pri pokuse o opakovanú platbu ho systém už neprijme.

GexPay prináša zvýšenú bezpečnosť
Celý systém platieb je zabezpečený najvyšším stupňom ochrany bežne využívaným v elektronickom bankovníctve. Zamestnancom dokonca prináša aj dodatočný systém ochrany. V prípade straty telefónu alebo už vytlačeného lístku s unikátnym QR kódom sa dá preplatenie stravného okamžite zablokovať. Vo svojom účte ho jednoducho označíte ako nefunkčný a váš kredit zostane nedotknutý.

Ako sa zapojiť do platobného systému GexPay?
Vytvorte si účet na našej stránke www.gexpay.com. Prípadne napíšte na support@gexpay.com alebo zavolajte operátorom na bezplatnú infolinku 0800 007 439. Zabezpečíme bezproblémové zavedenie platobného systému, zaškolíme personál a dodáme informačné materiály.

Enjoy a free application GexPay for lunch in a restaurant, you can pay easily, quickly and accurately enough - you need. Mobile application GexPay with meal allowance credits, instead of paper food stamps you the credit you send your loved ones or family.

Meal vouchers in the mobile application GexPay
With innovative and secure applications GexPay you can now carry their food stamps in your phone. Whenever you need them, you can dial in your smartphone exact value and easy cashless pay for lunch. The amount collected can even move the family and loved ones on their smartphone. GexPay application also works on older smartphones and tablets, at the time the payment is not dependent on mobile data and networks. For all types of smartphones is a free download.

How to pay with GexPay?
When paying GexPay application only uses your phone, which generates a unique QR code for each payment. Reader designed for this type of transaction records your QR code and read electronic luncheon at just the right height. Problems with the issuance of cash money no longer safe. If you prefer printed gastrolístok, just the generated QR code printed out and submitted in the operation. Mobile application GexPay it exactly the required amount deducted.

In the actual paid apps GexPay Internet connection required. Payment is carried only in the smartphone application. Active Internet access through WiFi or data services provided by mobile operators, it is necessary only when your account is activated and when and movement on it. Nonstop Internet connection needs only the payee that a payment has been recorded.

GexPay of allowance of credit is possible only valid contract premises - restaurants and grocery stores for food and drink. Each QR code is generated original, for the payment of the notified scheme, and it allows you to pay only once. When you try to recurring payments system it has adopted.

GexPay brings increased security
The entire payment system is to ensure the highest level of protection currently used in electronic banking. Even employees also brings additional protection system. If you lose your phone or the already-printed card with a unique QR code can be reimbursed meal allowances immediately block. In his account, it is simply referred to as dysfunctional and your credit will remain untouched.

How to participate in the payment system GexPay?
Create an account on our website www.gexpay.com. Alternatively, write to or call the operator support@gexpay.com freephone 0800 007,439th ensure the smooth introduction of the payment system, train personnel and deliver information materials.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less