MoViTracker V2
H2T
2.1.0 Varies with device
Movitracker H2T là phần mềm quản lý con người, công việc và phương tiện rất hữu dụng và tiện lợi, phù hợp với mọi tổ chức, cá nhân trong mọi lĩnh vực hoạt động từ quản lý người thân, quản lý con cái, phương tiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là phần mềm thân thiện của người Việt, sử dụng đơn giản, tốn ít thời gian và đặc biệt nâng cao hiệu quả công việc tối đa so với các phương pháp truyền thống thường gây ức chế tâm lý - ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
Đối với nhu cầu “Quản lý người thân, quản lý con cái, quản lý phương tiện tài sản”: Phần mềm Movitracker H2T thay bạn 24/24 giờ bên cạnh người thân, con cái, giám sát 24/24 giờ đối với phương tiện tài sản. Xử lý nhanh và triệt để các tình huống không mong muốn, bảo vệ người thân, con cái bạn và mọi phương tiện tài sản luôn an toàn và luôn trong tầm kiểm soát. Chức năng nổi bật là quản lý khoanh vùng khu vực nhạy cảm (vùng cấm, vùng nguy hiểm, vùng hữu ích).
Movitracker H2T gồm rất nhiều chức năng thiết thực và hữu dụng, đầy đủ tất cả nghiệp vụ, chức năng cần thiết cho mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc quản lý con người và phương tiện tài sản. Một số chức năng chính của Movitracker H2T là:
- Giao việc: Đảm bảo 100% việc đã giao cấp thực hiện đều nhận được.
- Báo cáo công việc: Cơ chế tự động giám sát tiến độ đảm bảo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bằng chứng rõ ràng.
- Cơ sở dữ liệu khách hàng: Cách tổ chức khoa học, đảm bảo đủ mọi thông tin liên quan đến khách hàng, tình hình bán hàng, cơ hội bán hàng. Khách hàng cũ, khách hàng mới, khách hàng thay đổi thông tin,.. đều rõ ràng, minh bạch và rất an toàn.
- Sử dụng danh sách khách hàng: Chế độ thiết lập nhóm khách hàng mục tiêu làm việc trong ngày giúp tập trung và tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức thực hiện công việc.
- Gọi điện – Nhắn tin: Tự động tìm kiếm và lấy số điện thoại của khách hàng để thực hiện. Mọi thông tin trao đổi liên quan đến công việc đều được ghi lại trên cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý.
- Giám sát trực tuyến: Giám sát vị trí thực của thiết bị (có cài đặt phần mềm) liên tục 24/24 giờ bất kể ở đâu, bất kể thời điểm nào.
- Giám sát lịch sử: Tái hiện lộ trình và thứ tự di chuyển trong thời gian 06 tháng liên tục của thiết bị. Cấp quản trị có thể xem lại dữ liệu vị trí trong bất cứ khoảng thời gian nào từ quá khứ đến hiện tại.
- Chấm công tự động: Tự động xác định vị trí một cách ngẫu nhiên của thiết bị tại các thời điểm được coi là nhạy cảm trong ngày của đơn vị.
- Chấm công chủ động: Tự động báo cáo kết quả kiểm tra tính trung thực của nhân viên khi đối chiếu thông tin thực tế được cung cấp với cơ sở dữ liệu đã có.
- Công cụ tiện ích: chế độ chụp ảnh, ghi âm, quay phim sắc nét để tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc ghi lại các sự kiện theo công việc cụ thể, cho phép gửi và lưu sử dụng trên hệ thống. Đặc biệt không phải là phần mềm gián điệp xâm phạm đời tư người khác.
- Đơn hàng trực tuyến: Ghi số lượng bán của đơn vị, kiểm số lượng tồn tại khách hàng, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phục vụ truy suất thông tin trực tuyến.
- Giao hàng: Lộ trình và kết quả giao hàng sẽ được kiểm soát triệt để đảm bảo tính kịp thời cho khách hàng.
- Đặt lịch công việc: Liệt kê chi tiết các công việc, mục tiêu phải làm với từng khách hàng hoặc phải làm trong ngày để theo dõi và thực hiện, đảm bảo không để sót việc, nhỡ việc.
- Báo cáo thống kê: Gồm nhiều báo cáo độc lập chuyên phục vụ công việc kinh doanh và đánh giá thị trường gồm: Báo cáo hàng tồn khách hàng, báo cáo hàng bán đơn vị, báo cáo độ phủ 03 cấp độ, báo cáo tài chính, báo cáo vi phạm lộ trình.

Movitracker H2T is people management software, and media work is useful and convenient, suitable for all organizations and individuals in all areas of management activities from family, child management, media to business operations. This is a user-friendly software of Vietnam, simple to use, takes less time and enhance the special maximum work efficiency compared with traditional methods often inhibit psychological - affects the quality of job.
For demand "family management, child management, media asset management," Software Movitracker H2T replace your 24/24 next to relatives, children, supervised 24/24 for the Property amenities. Quick and thorough handling of unexpected situations, protect yourself, your children and all media assets are safe and always in control. Prominent function is to manage localized sensitive areas (exclusion zones, danger zones, areas useful).
Movitracker H2T includes lots of practical functionality and usefulness, all fully operational and functions necessary for all individuals, organizations and businesses in managing people and media assets. Some key features of Movitracker H2T is:
- Communications to Ensure 100% allocated to the implementation level are received.
- Report of work: self-monitoring mechanism to ensure progress and strictly handle violations, evidence.
- Customer Database: The scientific organization, ensuring fully all information related to the customer, the sales situation, sales opportunity. Old customers, new customers, customer information changes, .. are clear, transparent and very safe.
- Use client list: Mode set target customer group work during the day to help focus and significant savings in time, effort conducted.
- Call - Messaging: Automatically search and retrieve phone numbers of customers to perform. All information exchange related to the job are recorded on database management serving.
- Online Monitoring: Monitoring the physical location of the device (software installation) 24/24 hours wherever, regardless of time.
- Monitoring history: Re-order the roadmap and move in 06 months time constant of the device. Level Administrators can view data in any location at a certain time from the past to the present.
- Attendance Auto: Automatically determine the location of a random device at the time was considered sensitive in the unit's day.
- Attendance initiative: Automatic report test results truthfulness of staff when comparing actual information is provided with the database already.
- Tool utility: camera mode, recording, sharp shooting to interact directly with customers or record events according to specific task, allowing the user to send and store systems. Especially not a spyware invasion of privacy of others.
- Online Orders: Remember the number of units sold, check the customer number exists, stored in the database access performance information serves online.
- Delivery: Roadmap and delivery results will be strictly controlled to ensure timely customer.
- Schedule of work: List the job details, goals have to do with each customer or to make the day to monitor and implement, ensuring no missed work, missed work.
- Statistical Report: Includes many independent report serves business and market assessment include: client inventory reports, sales reports units, 03 reported coverage levels, the report financial reporting violations route.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less