Oferty pracy w infoPraca.pl
infoPraca Sp. z o.o.
1.1.2 Varies with device
Znajdź pracę korzystając z bezpłatnej aplikacji infoPraca.pl

Aplikacja poprzez wyszukiwarkę dostępną na głównej stronie a następnie dzięki udostępnionym filtrom pozwala w łatwy i szybki sposób znaleźć interesujące oferty pracy i przejść przez cały proces aplikowania. Udostępniona funkcja powiadomień pozwala również na bieżąco śledzić pojawiające się nowe ogłoszenia zgodne z preferencjami użytkowników.


Wyszukiwarka

• Wyszukanie ofert pracy po słowach kluczowych, stanowisku, mieście i kategorii.
• Filtrowanie wyników wyszukiwania po minimalnym doświadczeniu, minimalnym wykształceniu, rodzaju umowy, wymiarze etatu.
• Poprzez uruchomiony w telefonie GPS, możliwość skorzystania z autouzupełnienia aktualnej lokalizacji, która pozwala znaleźć oferty pracy w miejscu, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.


Podgląd ofert pracy

• Widoczna w wszystkich ofertach treść opisu stanowiska i wymagań.
• Wyeksponowane w każdym ogłoszeniu wymagane minimalne doświadczenie, minimalne wykształcenie, dostępna liczba wakatów a także oferowany rodzaj umowy i wymiar etatu.
• Przesyłanie linków do poszczególnych ofert na adres email.
• Możliwość zapamiętania ofert pracy bezpośrednio w aplikacji i dostęp do nich z jednego miejsca.


Powiadomienia

• Otrzymywanie powiadomień (typu push) o nowych ofertach pracy, odpowiadające dotychczasowym wynikom wyszukiwania.


Kontakt
aplikacja@infopraca.pl

Strona internetowa
http://www.infopraca.pl

Regulamin aplikacji infoPraca.pl
http://oferty.infopraca.pl/regulamin_aplikacji_infoPraca.pdf


** Szanowny Użytkowniku mamy do Ciebie ogromną prośbę. Zanim ocenisz naszą aplikację i dodasz swój komentarz prosimy upewnij się czy korzystasz obecnie z najnowszej wersji aplikacji **

Find a job using the free app infoPraca.pl

The application by the search engine available on the main page and then filters through shared an easy and fast way to find interesting jobs and go through the whole process of application. Requested the notification also allows you to keep track of emerging new ads in accordance with user preferences.


Search

• Finding jobs for keywords, position, city and category.
• filtering results with minimal experience, minimal education, type of contract, time job.
• By running phone GPS you can use the auto-complete the current location, which allows you to find jobs in a place where the user is currently located.


Preview jobs

• Visible in all offers the content of the job description and requirements.
• Exposed every ad required minimum experience, minimal education, the number of available vacancies offered and the type of contract and the dimension of time.
• Send links to various offers via email.
• Possibility to store job directly in the application and access to them from one place.


Notifications

• Receive notifications (push) about new jobs, corresponding to the current search results.


contact
aplikacja@infopraca.pl

Website
http://www.infopraca.pl

Terms of application infoPraca.pl
http://oferty.infopraca.pl/regulamin_aplikacji_infoPraca.pdf


** Dear User, we have a huge request to you. Before you judge our application and add your comments, please make sure that you are already using the latest version of the application **

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less