Bouweconomie
IGG Bouweconomie
1.0 Varies with device
Heeft u altijd al behoefte gehad aan actuele bouwkosten en marktinformatie? Download de IGG Bouweconomie App en u heeft altijd de beschikking tot de meest actuele bouwkosteninformatie.

Met de IGG Bouweconomie App heeft u niet alleen de beschikking over ca. 500 kengetallen van zeer uiteenlopende bouwtypen, maar ook over indexcijfers en de meest uitgebreide lijst met bouwbegrippen. Deze App is het meest uitgebreid in zijn soort en is gegarandeerd actueel door de directe koppeling met de database van IGG.

Kengetallen
Alle kostenkengetallen zijn, afgerond op € 25,-, gratis inzichtelijk. Indien u een abonnement op bouwkostenkompas heeft, gebruik dan uw account om direct meer en nauwkeurigere informatie te raadplegen.

Indexcijfers
De indexcijfers zijn beschikbaar voor de gebouwcategorieën Woningbouw, Utiliteitsbouw, Parkeren, GWW en Sloop voor de periode 2000 t/m heden.

Bouwbegrippen
De lijst met bouwbegrippen is gegarandeerd de meest uitgebreide lijst binnen de bouw. In totaal zijn er meer dan 13.000 begrippen samengevat in deze lijst met in veel gevallen ook de Engelse vertaling en het Meervoud-equivalent.

IGG Bointon de Groot
De kennis die u met deze app tot uw beschikking heeft wordt onderhouden door IGG Bointon de Groot. IGG toont sinds 1988 een integrale visie op bouwkostenadvies- en management. Onze dienstverlening is continu in ontwikkeling, waardoor IGG altijd een goede basis voor kostenbeheersing in de bouw kan bieden: een betrokken adviesbureau met uitgebreide expertise.

Have you always had a need for current construction costs and market information? Download the IGG Building Economics App and you always have access to the latest construction cost information.

The IGG Building Economics App has not only provided with 500 key figures from a wide variety of building types, but also about indices and the most comprehensive list of construction concepts. This app is the most comprehensive of its kind and is guaranteed by the direct current link to the database of IGG.

Key figures
All costs ratios are rounded to € 25, -, free transparent. If you have a subscription to construction costs compass, then use your account to see more direct and precise information.

Indices
The indices are available for the building categories residential building, Parking, civil engineering and demolition for 2000 t / m present.

Building Concepts
List building concepts is guaranteed the most comprehensive list inside the building. In total, more than 13,000 concepts are summarized in this list in many cases, the English translation and the Plural equivalent.

IGG Bointon the Great
The knowledge that you will have at your disposal with this app maintained by IGG Bointon de Groot. IGG shows since 1988 a comprehensive vision bouwkostenadvies- and management. Our service is constantly evolving, so IGG always offer a good basis for cost control in construction: a question consultancy with extensive expertise.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less