ระบบ CIF หรือ Continuous Improvement Feedback เป็น Web Application

ที่ถูกพัฒนาสําหรับ การประเมินผลแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นการประเมินที่ครบวงจร

โดยอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เห็นการปฏิบัติงานของบุคคลตามตําแหน่งเป้าหมายเช่น ผู้ใต้บังคําบัญชา เพื่อนร่วมงาน

หัวหน้างาน ร่วมกันให้ข้อมูล เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดการทํางานของพนักงานที่มีพื้นฐานจากพฤติกรรมการทํางาน

โดยกระบวนการมุ่งเน้นให้ทุกคนในหน่วยงานมีอิทธิพลซึ่งกันและกันมากกว่าผู้บริหาเพียงคนเดียว

ซึ่งจากการประเมินที่เกิดขึ้นในแต่ละปีทําให้เกิดเอกสารจํานวนมา บริษัท Itorama Consultant

รวมกับ Synergia One รวมกันออกแบบ และพัฒนาระบบ CIF ขึ้นเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดการใช้เอกสารท่ไม่จําเป็น

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less