Kreatywni 2017
Kinetise
1.0.48 Varies with device
Kreatywność często wynika z przekonania, że świat można zmieniać na lepsze. Jest to umiejętność tworzenia nowych ścieżek i narzędzi rozwoju, a także koncepcji, idei czy rozwiązań. Kreatywnośćw biznesie to natomiast sztuka przekuwania tychże wizji w konkretne działania przynoszące zyski. Czy polscy przedsiębiorcy są kreatywni? Czwarta edycja rankingu 50 najbardziej kreatywnych magazynu „Brief” pokazuje, że tak. Z długiej listy kreatywnych Polaków wybraliśmy osoby, które wykazały się nieszablonowym myśleniem, stworzyły coś oryginalnego, bądź też na nowo odkryły potencjał, wydawać by się mogło, dawno wyeksploatowanego sektora. W naszym rankingu znalazły się zatem osoby prowadzące biznes na różną skalę i w różnych obszarach. Część z nich już teraz może pochwalić się dużymi osiągnięciami, inni dopiero wkraczają na rynek, chcąc sprzedać swój ciekawy pomysł. To, co łączy wszystkich wyróżnionych, to kreatywne podejście do biznesu, dzięki któremu mogą być zawsze o krok przed konkurencją.

Creativity often stems from the belief that the world can be changed for the better. It is the ability to create new paths and development tools, as well as concepts, ideas and solutions. Kreatywnośćw business is forging art while these visions into concrete actions profitable. Is Polish entrepreneurs are creative? The fourth edition of the ranking of the 50 most creative magazine "Brief" shows that, yes. With a long list of creative Poles chose people who showed up unconventional thinking, have created something original, or on newly discovered potential, it would seem, long exploited the sector. In our rankings were therefore persons conducting business at different scales and in different areas. Some of them can already boast big achievements, others only enter the market, hoping to sell your idea. What brings all distinguished, is a creative approach to business that enables it to always be one step ahead of the competition.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less