Ahlsell IK
Kuba Norge AS
1.3 Varies with device
Ahlsell IK er mobilversjonen av IK Bedrift og IK Kunde, et webbasert HMS- og kvalitetssystem. Ahlsell IK er tilpasset virksomheter innenfor Elektro, VVS og Industri og Bygg. Appens sømløse kobling til IK Bedrift og IK Kunde gjør det enkelt å blant annet kunne registrere og håndtere avvik, gjennomføre risikoanalyse, håndtere aktiviteter samt digitalt fylle ut egne tilpassede sjekklister. Du kan bruke telefonen til å ta bilder som automatisk legges inn i avvik eller sjekkpunkt. Ved bruk av appen vil rett person bli varslet direkte på sms og/eller e-post som gjør oppfølgingen for alle ledd i organisasjonen enklere og sikrere.

Alt som blir utført ved bruk av Ahlsell IK vil blir lagret i webløsningen. Her lagres også alle virksomhetens dokumenter og systemet gir samtidig en oversikt over krav i lover og forskrifter for virksomhetens arbeid innen helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder også for virksomheter som har valgt prosjekt og/eller FDV-modulen som i tillegg også kan utarbeide sikker jobbanalyse samt føring av timer og andre typer registreringer.

Ahlsell IK har valgfrie moduler for avvikshåndtering, risikoanalyse, dokumentbehandling og arkivering, aktivitetshjul/årshjul med varsling til SMS og/eller epost, personalhåndtering, kjøretøyregister, prosjektstyring osv. Kun valgte moduler vises i Ahlsell-appen.

Ahlsell IK inneholder også et utvalg av håndbøker som gjør at systemet kan tilpasses virksomhetens behov, og inneholder det meste fra en enkel HMS-håndbok til et mer omfattende kvalitetssystem. Disse er selvfølgelig tilgjengelige i Ahlsell IK og det innholdet man ønsker å se på lastes ned på telefonen.

Med Ahlsell IK har du virksomhetens HMS- og kvalitetssystem med deg til enhver tid.

Ahlsell IK is mobile version of IK Business and IK Client, a Web-based EHS and quality. Ahlsell IK adapted businesses within Electrical, plumbing and Industry and Construction. App seamless connection to IK Business and IK customer makes, among other things be able to register and manage deviations, conducting risk analysis, handling activities as well as digital fill own custom checklists. You can use your phone to take photos that will automatically be entered in the deviation or checkpoint. Using the app will right person to be notified directly via SMS and / or e-mail that makes monitoring for all levels of the organization easier and safer.

All that being conducted using Ahlsell IK will be stored in the web solution. Stores also all business documents and system also provides an overview of the requirements of laws and regulations for the organization's commitment to health, safety and environment. This also applies to businesses that have chosen project and / or O & M module which additionally may also prepare SJA and conducting of hours and other types of records.

Ahlsell IK has optional modules for exception handling, risk analysis, document management and archiving, activity wheel / annual cycle with notification to the SMS and / or email, personnel management, vehicle registry, project management etc. Only selected modules appear in Ahlsell app.

Ahlsell IK also includes a selection of books that allows the system can be adapted to business needs, and contains most of a single HSE Manual for a more comprehensive quality system. These are of course available in Ahlsell IK and the content you want to watch downloaded on your phone.

With Ahlsell IK have business HSE and quality with you at all times.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less