Fastighetskartan
Metria
v1.0.12 Varies with device
Med den unika appen Fastighetskartan kan du på ett enkelt, gratis och intuitivt sätt söka bland Sveriges ca 4 miljoner fastigheter och köpa en Fastighetskarta.

Du kan spara och komplettera fastighetsinformationen med egen information (bilder, kommentarer osv) och givetvis dela den med dina vänner.

Du kan söka bland ca 170 000 platser såsom bebyggelse, anläggningar, kyrkor m m helt utan mobiltäckning och nät.

Funktionen Spårning
- Slå på spårning genom att klicka på vandrarsymbolen uppe i verktygsfältet.
- Pausa spårning och avsluta den genom att trycka igen på vandrarsymbolen. Alternativt kan man välja att fortsätta spårning.
- Spårningen fortsätter även om appen hamnar i bakgrunden. Detta förutsatt att man tillåtit detta i telefonens inställningar.

GPS som körs i bakgrunden kan dramatiskt minska batteritiden.

När du hittat ett intressant område kan du enkelt och till ett lågt pris köpa till mer detaljerad information genom att i appen köpa en Fastighetskarta över området.

Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, markslag, vattendrag, höjdkurvor och vägar.

Kartan har till grund ett flygfoto, och är den karta över Sverige som har störst skala. Detta gör att du enkelt ser en fastighets gränser samt gör den till en perfekt friluftskarta för vandringar, cykelturer osv.

Kartan installeras i din enhet och fungerar sedan också helt utan mobiltäckning och nät.
Kartornas bladindelning är densamma som den traditionella papperskartan.

Du kan enkelt tolka kartans symboler med den inbyggda teckenförklaringen.

Keywords
vandring, fjällkarta, fjällvandring, jakt, cykling, fastighetskartan, fastighetskarta, fastigheter

With the unique app Property Map provides you with an easy, free and intuitive search from Sweden about 4 million properties and buy a Property Map.

You can save and complete property information with their own information (images, comments, etc.) and of course share it with your friends.

You can search from about 170,000 places such as buildings, facilities, churches etc. without mobile coverage and network.

Tracking Function
- Turn on tracing by clicking on the youth icon in the upper toolbar.
- Pause tracking and end it by pressing again at the youth icon. Alternatively you can choose to continue tracking.
- The tracking continues even when the app ends up in the background. This is provided that you allowed this in the phone settings.

GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Once you find an interesting area, you can easily and at a low price purchase more detailed information through in-app purchase a property map of the area.

The map includes the property boundaries, buildings, soil types, waterways, contour lines and roads.

The map has founded an aerial view, and is the map of Sweden with the greatest scale. This allows you to easily see a property's boundaries and makes it a perfect outdoor map for hikes, bike rides, etc.

The map installed in your device and then works also without mobile coverage and network.
The map sheet division is the same as the traditional paper map.

You can easily interpret map symbols with the built-in legend.

Keywords
hiking, mountain map, mountain hiking, hunting, biking, property map, property map, real estate

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less