SmallSales
NetSoft Bielsko Biała
3.37 Varies with device
Aplikacja Small Sales została przygotowana dla osób, które zajmują się sprzedażą obwoźną. Posiada ewidencję dokumentów zamówień, dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupowych. Pozwala rozliczać należności i zobowiązania. Wbudowane proste analizy i zestawienia dają możliwość kontroli sprzedaży i zakupów. Tryby pracy aplikacji umożliwiają wprowadzanie towarów i kontrahentów bezpośrednio na urządzeniu mobilnym lub import z aplikacji działającej w systemie Windows.
System umożliwia współpracę z mobilnymi drukarkami fiskalnymi firmy POSNET i ELZAB za pomocą interfejsu bluetooth. Dodano także możliwość drukowania dokumentów na drukarkach, których sterowniki dla systemu Android udostępnia producent drukarki. Definicja wyglądu dokumentów jest dostępna dla użytkownika w aplikacji dla systemu Windows. Zdefiniowane wydruki importuje się na urządzenie przez połączenie WiFi.
Możliwy jest również wydruk na drukarkach wyposażonych w moduł bluetooth (testy przeprowadzono na urządzeniu firmy MEFA)
Do prawidłowego działania aplikacji konieczne jest prawidłowe zdefiniowanie następujących katalogów :
- katalog rodzajów cen - katalog zawiera ceny sprzedaży towaru.
- katalog podatków - konieczne do prawidłowego rozliczania podatków VAT oraz do wydruków paragonów na drukarce fiskalnej.
- katalog magazynów - system umożliwia ewidencję dowolnej ilości magazynów, na których ewidencjonowany jest stan magazynowy
- katalog serii dokumentów - każdy dokument w systemie powinien posiadać serię dokumentu, która jest elementem numeracji dokumentów
- katalog form płatności - do każdego kontrahenta można przypisać formę i termin płatności
- jednostki miary - każdy towar może mieć przypisane kilka jednostek miary wraz z przelicznikami, umożliwia to sprzedaż w dowolnych jednostkach przypisanych do towaru
- nagłówek - dane niezbędne do prawidłowego wystawienia dokumentu zwłaszcza pole NR INSTALACJI - powinno być unikalne w ramach całego systemu (dla każdego użytkownika w ramach firmy)

Została wykonana integracja aplikacji z systemem Comarch ERP XL w zakresie towarów, kontrahentów, katalogów oraz dokumentów FS i WZ.
Dokładny opis na www.smallsales.pl

Small Sales application has been prepared for those who sell itinerant. It has records of the documents orders, sales and purchase documents. It lets settle the debts and liabilities. Built-in simple analysis and summary provide the ability to control sales and purchases. Operating Modes applications allow the entry of goods and contractors directly on the mobile device or import from an application running on Windows.
The system enables collaboration with mobile printers fiscal POSNET and ELZAB via bluetooth. Added the ability to print documents on printers whose drivers for Android provides printer manufacturer. The definition of the appearance of the documents is available for the user application for Windows. Defined prints imported to the device via a WiFi connection.
It is also possible to print on printers equipped with Bluetooth function (tests performed on a company MEFA)
 For proper operation of applications it is necessary to properly define the following directories:
- List of types of prices - the catalog contains the selling price of the goods.
- Catalogue taxes - necessary for the proper accounting of VAT and to print receipts for the fiscal printer.
- Catalog of magazines - the system allows you to record any number of magazines, which are recorded by the state warehouse
- Catalogue series of documents - every document in the system should have a series of document, which is part of the document numbering
- The catalog of forms of payment - for each customer can be attributed to the form and payment deadline
- Units of measurement - each product can be assigned to multiple units of measure along with rates, it allows sales in arbitrary units assigned to the product
- Headline - the data necessary to correct the document, especially the field NO INSTALLATION - should be unique within the whole system (for each user within the company)

It was made to integrate the application with Comarch ERP XL in terms of goods, contractors, catalogs and documents FS and GM.
The exact description on www.smallsales.pl

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less