Onnshop
Onninen AB
3.0.0 Varies with device
Onninen erbjuder grossist-, logistik- och distributionstjänster inom belysning, elnät, gas, industri, kyla & AC, telekom, VA och VVS. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen Oy. Företaget grundades 1913 i Finland och är fortfarande familjeägt.

Med vår app kan du se kampanjer, leta i våra produktkataloger, söka efter artiklar, lägga beställningar med mera. Med andra ord en mobil förlängning av vår webshop, Onnshop!

Du behöver vara kund hos Onninen och ha ett Onnshop konto för att kunna utnyttja appen.

Allmänt
* Möjlighet att spara inloggningsuppgifter.
* Se saldo på din favoritbutik.
* Beställa produkter.
* Söka på artikelnummer samt benämning.
* Se lagerstatus samt ditt pris.
* Se kampanjer.
* Leta i alla våra produktkataloger.
* Se våra butiker, öppettider och kontaktinfo.

Kassa
* Varukorg med överblick över din beställning.

Leverans
* Välj tidigare adresser från Onnshop, eller ange temporär adress.
* Ange önskad leveranstid, snarast eller senare.

Transport
* Välj om det krävs lossningshjälp.
* Ange om du vill ha telefonavisering.

Referens
* Kundens referens.
* Godsmärke.
* Beställare.
* Kundens ordernummer.

Kontroll
* Välj om du vill ha komplett leverans.
* Sammanställning av din order inklusive totalt ordervärde.
* Beställ efter att du godkänt leveransvillkoren.

Mer
* Utnyttja sparade varukorgar från Onnshop.
* Se dina öppna ordrar.
* Telefonnummer till kundservice.

Inställningar
* Se kundnummer samt aktuell kreditnivå.
* Se ansvarig säljare hos Onninen samt möjlighet att skicka e-post till denna.
* Möjlighet att lägga på procentuellt påslag på bruttopriset.
* Logga ut.

Onninen offer wholesale, logistics and distribution services in lighting, power grids, gas, industrial, cooling & Power, telecom, VA Plumbing. Onninen AB is a wholly owned subsidiary of Onninen. The company was founded in 1913 in Finland and is still family owned.

With our app you can see promotions, browse through our product catalogs, search for items, place orders and more. In other words, a mobile extension of our webshop, Onnshop!

You need to be a customer of Onninen and have a Onnshop account to take advantage of the app.

Generally
* Ability to save login details.
* See balance on your favorite store.
* Order products.
* Searching the part number and description.
* Ensure availability and your price.
* See promotions.
* Look in all of our product catalogs.
* See our stores, opening hours and contact info.

Checkout
* Basket with overview of your order.

Delivery
* Select previous addresses from Onnshop, or enter a temporary address.
* Enter the desired delivery time, immediately or later.

Transport
* Choose if required unloading help.
* Specify if you want the phone notification.

Reference
* Customer's reference.
* Freight brand.
* Clients.
* The customer's order number.

Control
* Choose whether you want the complete delivery.
* Summary of your order including total order value.
* Order after you have approved the terms of delivery.

More
* Utilize saved shopping baskets from Onnshop.
* See your open orders.
* Phone numbers for Customer Service.

Settings
* See the customer ID and the current credit level.
* See Sales Manager at Onninen well as the ability to send email to this.
* Ability to add on the percentage increase in the gross price.
* Logout.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less