A.J. Berculo Accountants
AppTomorrow BV
8.5 Varies with device
A.J. Berculo Accountants is een jong dynamisch kantoor met een snel groeiende cliëntenkring in Midden-Nederland. Ons kantoor in Nijkerk kent een bezetting van in totaal zes medewerkers. Onze jarenlange ervaring en de kleinschaligheid van ons kantoor in combinatie met korte communicatielijnen maken dat wij in staat zijn adequaat en snel met de benodigde vaktechnische inhoudelijkheid te reageren op de wensen en behoeften van onze relaties. Onze cliëntenkring bestaat uit vrije beroepsbeoefenaars, particulieren en een diversiteit aan bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Ter waarborging van de kwaliteit van onze werkzaamheden zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Onze visie op wat de accountant voor de ondernemer zou moeten betekenen mag blijken uit onze betrokkenheid, persoonlijke manier van werken en scherpe tariefstelling.

U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen op financieel gebied die voor u van belang zijn.

In deze App:
Quick-nieuws op maat
BTW- en Loonheffing Alert
Klantenportaal
Brochures en folders
Stel een vraag
Snel een offerte

A.J. Berculo Accountants is a young and dynamic firm with a rapidly growing client base in the central Netherlands. Our office in Nijkerk has a capacity of a total of six employees. Our long experience and the small size of our office along with short lines of communication that we are capable of adequately and quickly respond with the necessary technical substance of the wishes and needs of our clients. Our client base consists of independent professionals, individuals and a variety of companies in the SME sector. To guarantee the quality of our work, we are affiliated with the Dutch Institute of Chartered Accountants. Our vision of what should mean the auditor for the entrepreneur must prove our commitment, personal way of working and competitive pricing.
 
You do not need every day our office. However, the topics on which we advise you important enough to 'keep up'. Through this app you can find all relevant information about our firm, please make an appointment and we will keep you informed of monthly topics in financial matters that are important to you.
 
This App:
Quick news tailored
Payroll tax and VAT Alert
customer portal
Brochures and leaflets
Ask a Question
A quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less