Responda AB
Responda AB
1.0 Varies with device
Hej kära användare!

Vi på Responda vill leverera Sveriges bästa svarstjänst och vi vill att ni skall se oss som era externa kollegor. Med denna applikation gör vi det enkelt för dig att hänvisa dig och berätta för oss när du inte är tillgänglig för samtal.

Vi hörs

Highlights:
- Ring, skicka e-post eller SMS direkt från applikationen till dina kollegor. Alla kollegor samlade i telefonen med status om tillgänglighet och all information som avdelning, titel, nummer och e-post.
- En knapptryckning ifrån att informera oss om att du inte är tillgänglig – vi hanterar dina samtal efter önskemål.

Hänvisning:
Här meddelar du våra telefonister och dina kollegor din status som ska gälla från stunden och till vald tid. Det kan som exempel vara ”Lunch 1 timme” eller ”Möte 3 timmar” och du ställer enkelt in vilken orsak och sluttid som ska vara just din standard. Du aktiverar och inaktiverar genom en knapptryckning.


Mina kollegor:
Här ser du alla dina kollegor, eventuell hänvisningsorsak och vilken avdelning de tillhör. I sökfältet kan du söka på namn, avdelning, titel och alla sökord som finns lagrade hos oss.
När du klickar in på kollega ser du:
- Hänvisningen med all information
- Adress, titel, avdelning, telefonnummer och e-post
- Sökord på personen
- Bild på kollegan
- Kalendern så att du kan se framtida orsaker

Du kan härifrån ringa, e-posta och sms direkt till kollegan – med denna app har du hela företaget i din telefon och alltid uppdaterad information.

Inställningar:
I denna vy väljer du hur du själv vill sortera dina kollegor, på för- eller efternamn.


Inloggningsuppgifter:
Användarnamn är normalt din e-postadress och har du inte tillgång till ditt lösenord så klickar du på "Glömt lösenord" så erhåller du lösenordet till din meiladress som är registrerad hos Responda.


Väl mött / Responda AB

Hello dear users!

We at Resp Evil wants to deliver Sweden's best answering service and we want you to see us as your external colleagues. With this application, we make it easy for you to refer you, and tell us when you are not available for calls.

We heard

Highlights:
- Call, email or SMS directly from the application to your colleagues. All colleagues gathered in the phone with the status of availability and information department, name, number and e-mail.
- One touch from informing us that you are not available - we handle your calls as required.

Reference:
It notifies you our operators and your colleagues your status that will apply from the moment and the selected time. There may be requirements for "Lunch 1 hour" or "Meeting 3 hours" and you can easily set any cause and time to be just your standard. To enable or disable the touch of a button.


My colleagues:
Here you can see all your colleagues, any reference cause and which department they belong to. In the search field, you can search by name, department, title, and any keywords that are stored with us.
When you click in on colleague sees you:
- The reference of all information
- Address, title, department, phone number and e-mail
- Keyword in person
- Picture of the colleague
- Calendar so you can see the future causes

You can here call, email and text messages directly to my colleague - with this app you have the whole organization to your phone and always updated information.

Settings:
In this view, choose how you want to sort your colleagues, on the first or last name.


Credentials:
Username is usually your email address and you will not have access to your password, click on the "Forgot Password" you will receive the password to your meiladress who is registered with Resp Onda.


Well met / Resp Evil AB

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less