Feedback Services
Contact Software NZ Limited
2.7.3 Varies with device
Feedback Services - Zegt u ook wel eens: “Had ik dat maar geweten, dan ...!”
Verbeter uw innovatie en slagkracht. Voorkom onnodig falen en leer sneller dan uw omgeving! Versterk uw kwaliteit en verhoog uw motivatie door feedback te ontvangen over u, uw medewerkers en/of uw dienstverlening.

Uw klanten en/of uw medewerkers leveren deze feedback; 24 uur per dag en overal. Het leveren van feedback kan snel, eenvoudig en gemakkelijk. Dit kan door de “Feedback Services” App.

Meet op individueel en/of organisatie(onderdeel)niveau uw dienstverlening.

Ontvang uw rapportages voor uw werknemer(s) en uw organisatie- onderdeel zodat zij blijven leren, ontwikkelen en creëren op basis van de geleverde (persoonlijke) feedback.

Ontwikkel uw dienstverlening door de innovatieve kennis van uw klanten naar u toe te trekken.

Ontvang niet alleen, maar deel informatie met of toets ideeën bij uw klanten. Voorkom daarmee hoge uitgaven en test op goedkope wijze uw vernieuwende ideeën over uw dienstverlening!

Laat signaleringen door uw klant doen.

Via www.2move4u.com/feedbackservices worden de vragenlijsten opgesteld voor deze software en service app. Verschillende type vragenlijsten en onderzoeken kunnen nu snel en continu worden gehouden bijvoorbeeld een klant- of medewerkerstevredenheidsonderzoek, Net Promotor Score, polls, checklists, signaleringsmeldingen, mysteryguests of een door u opgezette vragenlijst.

Enkele features van deze app:
- Ongelimiteerd aantal gebruikers die deze app mogen downloaden, u betaalt per ingevulde vragenlijst, niet per gedownloadde app.
- Op alle devices werkt de app, te weten Apple (Ipad, Iphone & Ipod) en Android devices (tablets en telefoons)
- Eén of meerdere vragenlijsten aanbieden via deze app
- Offline, dus overal en altijd uw vragen beantwoord krijgen. U synchroniseert uw gecollecteerde data wanneer u weer online bent.
- Vragenlijsten opgesteld in uw look & feel, indien gewenst in verschillende talen (Engels, Frans, Duits, Spaans, Chinees, Nederlands, etc.), waarbij u vele verschillende type informatie kunt collecteren, via open & gesloten vragen; locatiebepaling; foto’s; tijd; handtekening, etc.
- Hot answers functionaliteit: bij bepaalde antwoorden direct een mail naar een van te voren ingesteld mailadres. Erg handig wanneer u bijvoorbeeld berichten over incidenten direct wenst te ontvangen.
- Kiosk mode: Wanneer u dezelfde enquête onder grote groepen afneemt, bijvoorbeeld bij conferenties, is het handig dat de vragenlijst na de afronding terugkeert naar de eerste vraag voor de volgende geënquêteerde.
- Veiligheid: bij het verlies van een tablet of telefoon, kan de gecollecteerde data niet ingezien worden; 99%+ beschikbaarheid van de app in afgelopen 5 jaar; elke 5 minuten een back up.
- Dynamische dashboards worden in overleg opgesteld die realtime de gecollecteerde informatie weergeeft op uw desktop, tablet of zelfs telefoon. Voor meer info zie www.2move4u.com/feedbackservices Vanaf nu blijvend in control (plan - do - check - act).

Wenst u meer informatie, neem dan contact op via www.2move4u.com/feedbackservices

Veel succes met het verbeteren van uw dienstverlening

Feedback Services - Do you say sometimes: "Had I only known then ..."
Improve your innovation and effectiveness. Avoid unnecessary failures and learn faster than your surroundings! Strengthen your quality and increase your motivation to receive feedback about you, your employees and / or your services.

Your customers and / or your employees provide this feedback; 24 hours a day, anywhere. Providing feedback can quickly, easily and conveniently. This can be done by the "Feedback Services' App.

Meet at individual and / or organization (component) level your services.

Get your reports for your employee (s) and your organizational units so that they continue to learn, develop and create on the basis of the delivered (personal) feedback.

Develop your services through the innovative knowledge of your clients to you pulling.

Receive not alone, but share information and key ideas to your customers. thereby avoid overspending and cheaply test your innovative ideas about your service!

Let alerts do by your customer.

Www.2move4u.com/feedbackservices through the questionnaires will be compiled for this software and service app. Different types of questionnaires and surveys can now be quickly and continuously maintained for example, a customer or employee satisfaction, Net Promoter Score, polls, checklists, signaling messages, mystery guests or you set up questionnaire.

Some features of this app:
- Unlimited number of users may download this app, you pay per completed questionnaire, not downloaded app.
- On all devices, the app works, namely Apple (iPad, iPhone & iPod) and Android devices (tablets and phones)
- One or more questionnaires offer through this app
- Offline, so getting anywhere, anytime your questions answered. You synchronize your collected data when you are online.
- Questionnaires prepared in your look and feel, if desired in several languages ​​(English, French, German, Spanish, Chinese, Dutch, etc.) where you can collect many different types of information through open and closed questions; localization; pictures; time; signature, etc.
- Hot answers functionality: certain answers directly an email to a pre-set address. Very useful when, for example reports of incidents wish to receive directly.
- Kiosk mode: When you purchase the same survey of large groups, for example at conferences, it is convenient that the questionnaire after completion returns to the first question for the next respondent.
- Safety: the loss of a tablet or phone, the collected data can not be seen; 99% + availability of the app in past 5 years; every 5 minutes back up.
- Dynamic dashboards are developed in consultation realtime The collected information displays on your desktop, tablet or phone. For more information see www.2move4u.com/feedbackservices Now permanently in control (plan - do - check - act).

For more information, please contact via www.2move4u.com/feedbackservices

Good luck with improving your service

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less