Businessclub Geijsteren
Skindustries
1.2 Varies with device
Doelstelling:
De businessclub heeft als doel het bevorderen van zakelijke contacten, het opbouwen van netwerken en het stimuleren van de golfsport als zakelijk bindmiddel in de regio.

Uitgangspunten met betrekking tot:

Leden:
De leden van de businessclub zijn golfende directeuren of commercieel verantwoordelijken van de ondernemingen die zij vertegenwoordigen. Zij zien het golfspel en het netwerken als relevant voor hun onderneming;
Toetreding is op naam;
Het maximale aantal leden is 60;
Toetreding van de vereniging geschiedt volgens de bestaande ballotageprocedure.

Exclusiviteit:
Per branche of beroepsgroep worden maximaal 2 leden in de businessclub opgenomen;
Dit aantal kan slechts overtroffen worden als bij de oprichting er meer dan 2 leden uit eenzelfde branche geopteerd hebben om lid te worden de businessclub;

Introducés:
Introducés zijn toegestaan tijdens de businessdagen, waarbij het bestuur van de businessclub per wedstrijddag de ruimte tot introduceren vaststelt;
De prijs voor een all-in introductie is voor het eerste jaar vastgesteld op €50 per keer. Na het eerste jaar wordt dit gedeelte geëvalueerd en zal hier opnieuw een besluit over worden genomen;

Overige uitgangspunten:
Businessclub leden dienen in principe een geregistreerde handicap van ten hoogste 36 te hebben;
Businessclub heeft geografisch gezien het gebied tussen Land van Cuijk en Groot Venlo als potentieel;
Hoewel het de voorkeur heeft dat slechts één afgevaardigde van een onderneming lid is van de businessclub, is het, in overleg met het bestuur, toegestaan dat een onderneming met twee leden lid wordt;
Leden kunnen zich in overleg met het bestuur van de businessclub bij verhindering laten vervangen op wedstrijddagen.
Jaarlijks zal er een aantal gezamenlijke trainingsavonden onder begeleiding van de pro georganiseerd worden;

Businessdagen:
De businessclub zal 6 maal per jaar een wedstrijd voor haar leden organiseren;
De wedstrijden zullen een dagkarakter hebben maar ook een competitie-element over het jaar heen;
Een van de businessdagen zal op een andere baan van vergelijkbaar niveau als Geijsteren worden georganiseerd.
Los van de businessdagen zullen er nog andere golfgerelateerde activiteiten door de businessclub georganiseerd worden.

Objective:
The business club aims to promote business contacts, building networks and promoting golf as binder business in the region.

Principles relating to:

Members:
The members of the business club golfing directors or commercial managers of the companies they represent. They see the game of golf and networking as relevant to their business;
Accession by name;
The maximum number of members is 60;
Accession of the association shall be in accordance with the existing balloting procedure.

Exclusivity:
Up to two members on club business per industry or profession;
This number may be exceeded only if the establishment have more than two members from the same industry opted to be the business club member;

Introduces:
Introduces are permitted during the business day in which the governance of the business club per match space determines to introduce;
The price for an all-inclusive introduction to the first year at € 50 each time. After the first year, this section will re-evaluated and a decision will be taken here;

Other assumptions:
Business Club members should in principle have a registered handicap of not more than 36;
Business Club is geographically the area between Country and Suburbs Great Venlo as potential;
Although it is preferred that only one representative of a company is a member of the business club, is it allowed in consultation with the board, that a company with two members is a member;
Members may be replaced on game days. In consultation with the management of the business club in foreclosure
Every year there will be a number of joint training sessions under the guidance of the pro organized;

Business Day:
The business club will organize six times a year a contest for its members;
The games will have a dagkarakter but also an element of competition over the year;
One of the business day will be organized. Another job of similar level Geijsteren
Regardless of the business day, there will be other golf related activities are organized by the business club.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less